Ważniejsze wydarzenia z dziejów Ruchu Corda Pia w roku 2019ROK 2021

SŁOWO BOŻE DLA RUCHU CORDA PIA NA ROK 2021:
A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: "Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym". Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: "Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie". Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: "To jest Król Żydowski". (Łk 23, 35-38)  

SŁOWO św. Jana Pawła II - PATRONA RUCHU CORDA PIA: 
"W tych właśnie godzinach toczy się wielka bitwa między miłością, która składa siebie w ofierze, a mysterium iniquitatis, które zasklepia sią w swojej wrogości".
(List Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek z 2000 roku)ROK 2020

SŁOWO BOŻE DLA RUCHU CORDA PIA NA ROK 2020:
Ty zaś głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką: że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom - aby nie bluźniono słowu Bożemu. Młodzieńców również upominaj, aby byli umiarkowani; we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem w nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, wolną od zarzutu, ażeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć.  (Tt 2, 1-8)


SŁOWO św. Jana Pawła II - PATRONA RUCHU CORDA PIA:
„Jak, Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno" (J 17,21)
Z tej garstki uczniów, którzy słyszeli te słowa, zrodził się cały Kościół, rozrastając się w czasie i przestrzeni jako "lud zgromadzony przez jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego" (św. Cyprian, De Orat. Dom., 23). Głęboka jedność tego nowego ludu nie wyklucza istnienia w jego łonie różnych i wzajemnie uzupełniających się zadań”.
(Św. Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2000 rokROK 2019

SŁOWO BOŻE DLA RUCHU NA ROK 2019:                         
Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: «Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski». Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: «Nie pisz: Król Żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowskim». Odparł Piłat: «Com napisał, napisałem».
(J 19, 16-22)

KOMENTARZ  DO SŁOWA BOŻEGO NA ROK 2019:
Pan Bóg powyższym słowem daje mam do zrozumienia iż istotą wolności człowieka jest Chrystusowa ofiara z siebie samego. Ofiara ta złożona z miłości do człowieka jest odkupieniem i jednocześnie uwolnieniem od zarazy grzechu i panowania złych duchów w świecie. Każdy, kto ją przyjmie jako dar Jego miłości, będzie miał w niej udział. My ludzie często chcemy być do “czegoś”, tymczasem On pragnie, abyśmy byli przede wszystkim do miłości, a nie do “czegoś”. Trzeba nam zaprosić miłość Boga do własnego serca! Bowiem, kiedy człowiek wszystko odbiera w mrocznych przewidywaniach, na dodatek pełnych ukrytej złości – wtedy ślepnie! 
Nie widzi bowiem zamiarów Bożych, a jedynie swoją własną krzywdę.  Bezinteresowna miłość Jezusa zaprowadziła Go na krzyż i stała się Miłością Ukrzyżowaną. Tylko taka miłość jest w stanie pokonać zło! 
Jezus Chrystus, prawdziwy i jedyny Król, uczynił z drzewa krzyża bramę do nieba. Jego ofiara jest zatem ofiarą Nowego Przymierza przez którą zostaje na nowo oddany Bogu każdy człowiek i cały świat. 
Oddanie Jezusa na krzyżu jest podstawą nowego i wiecznego przymierza Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. “W związku z tym – pisze w jednym ze swych wielkoczwartkowych listów do kapłanów św. Jan Paweł II – sprawujący liturgię eucharystyczną jest, jako szafarz tej Ofiary, autentycznym Kapłanem dokonującym na mocy specjalnej władzy święceń prawdziwego aktu ofiarnego, który prowadzi ludzi do Boga”. Niech zatem wstawiennicy ruchu Corda Pia widzą w każdym kapłanie ofiarnika i budowniczego przymierza komunii, która łączy człowieka z Bogiem. Jest to wciąż żywe wezwanie i jakże aktualne w momencie historii, w którym duchy zła pragną zniszczyć kapłanów Chrystusowych i w ten sposób pozbawić Lud Boży środków zbawienia. Nie dajmy się zastraszyć! W Chrystusie zwyciężymy!
o. Bogdan Kocańda OFMConv                                                    
                        
12.01.2019 
Losowanie w Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno- Edukacyjnego w Rychwałdzie. Jedna osoba dołączyła do grona wstawienników. Księga wstawienników zawiera 759 osób modlących się za kapłanów.

18.03.2019  
SŁOWO św. Jana Pawła II dla Ruchu na ROK 2019:
„Bądźmy wierni zadaniu Wieczernika, wspaniałemu darowi Wielkiego Czwartku. 
Sprawujmy zawsze świętą Eucharystię z żarliwą pobożnością. 
Spędzajmy często długie chwile  na adoracji Chrystusa eucharystycznego”.
(Św. Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2000 roku)
                
19.03.2019 
W Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP powstał kolejny coroczny list Promotora ruchu, w którym czytamy: „To właśnie nasz głos, nasza modlitwa za duchowych braci, może uratować dla Chrystusa i Jego Kościoła nie jedno kapłańskie serce”. 
W Liście wezwanie do członków ruchu Corda Pia do podjęcia środków duchowych, których uczy nas sam Pan Jezus: pokora, modlitwa, post, pokuta –  jedynego sposobu na pokonanie ducha zła. Zachęta do tworzenia tzw. szóstek postnych i podjęcia postu o chlebie i wodzie przez sześć dni w tygodniu lub do podjęcia modlitwy adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem.
„W ten sposób zwyciężył Jezus i my również zwyciężymy w Jego autorytecie”. (…) „Postem i modlitwą nasz ruch może przyczynić się do odnowy stanu kapłańskiego tak, by zakusy złych duchów nie zdobywały serc prezbiterów” - czytamy w Liście.
Ważna wiadomość: zaproszenie na kolejne dwunaste już rekolekcje w roku duszpasterskim poświęconym Osobie Ducha Świętego, do Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego w Rychwałdzie w terminie: 26-28.07.2019r., których hasłem przewodnim będzie zawołanie: „Zadbajmy o skarb w naczyniach glinianych!” w nawiązaniu do wielkoczwartkowego listu św. Jana Pawła II do kapłanów. Aby za pomocą tzw. pięciu medjugorskich kamieni: modlitwa, post, czytanie Pisma Świętego, spowiedź i eucharystia, podjąć wspólnotową walkę duchową w intencji kapłanów.

Wydanie jedenastego Biuletynu Corda Pia (nr 11-2019), który ukazuje się raz 
w roku (począwszy od roku 2009) i jest rozsyłany wraz z listem Promotora.
W nim min. artykuł pt.: „Bóg przemienia słabość w moc” – ukazujący korzeń słabości człowieka w świecie stworzonym przez Boga oraz ratunek z nieba dzięki odkupieńczej ofierze Jezusa Chrystusa, który przemienia przekleństwo w błogosławieństwo. To Bóg przemienia słabość w moc. Życie na ziemi jest jak ziarnko, którego wzrost i duchowy plon daje łaska Boża. 
Zamieszczona została relacja z Patronalnego Święta Ruchu w dniu 24 maja 2018r. obchodzonego po raz piąty, a także z corocznych rekolekcji Ruchu, które odbyły się w terminie: 27-29 lipca 2018r. po raz jedenasty. Temat rekolekcji: „Wołajmy o Ducha Świętego dla naszych duchowych braci!” pięknie wpisał się w czas przeżywania w Kościele Polskim programu duszpasterskiego pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
W ostatniej części znajdujemy świadectwa wstawienników na temat swojej modlitwy podejmowanej za kapłanów. 

31.03.2019 
Księga wstawienników zawiera 759 wpisów osób modlących się za kapłanów oraz 13 pasterzy.
Statystyka wstawienników przedstawia się następująco:
Płeć:          kobiety – 646; mężczyźni – 113;
Powołanie:  świeccy – 667; siostry zakonne – 87; kapłani i bracia zakonni – 5;
Kraj:          Polska – 731; Ukraina – 16; Francja – 10; Włochy – 1; USA – 1;

14.04.2019
W Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego w Rychwałdzie kolejne losowanie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Do grona wstawienników dołączyła 760 osoba.

18.04.2019  
Wielki Czwartek – Wieczerza Pańska.
«Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».
(J 13, 13-15)

16.05.2019
Losowanie w Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno- Edukacyjnego w Rychwałdzie. Jedna osoba dołączyła do grona wystawienników. Księga wstawienników zawiera 761 osób modlących się za kapłanów.
23.05.2019
W Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego w Rychwałdzie kolejne losowanie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Do grona wstawienników dołączyła 762 osoba.

30.05.2019
Dwie nowe osoby zostały włączone do ruchu. Losowanie miało miejsce w Kaplicy Centrali Ruchu w Rychwałdzie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. W Księdze wpisanych 764 wstawienników.

06.06.2019
Pierwszy czwartek – kolejna osoba dołączyła do grona wstawienników. 
W Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego w Rychwałdzie odbyło się losowanie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Księga wstawienników zawiera 765 osób.

12.06.2019
Nowa osoba włączona do grona wstawienników. Księga zawiera 766 wpisów.

13.06.2019   
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Patronalne święto Ruchu – obchodzone po raz szósty.
Ten szczególny dzień przypadł w tym roku w dniu 13 czerwca, w dniu nabożeństwa fatimskiego, które jak co roku odbywa się w Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej Pani Ziemi Żywieckiej, Patronki naszego Ruchu.
O godz. 18.00 rozpoczęła się modlitwa różańcowa prowadzona przez członków wspólnot intronizacyjnych z diecezji bielsko-żywieckiej. W nabożeństwie fatimskim uczestniczyli wierni z całej Żywiecczyzny. W tym dniu pielgrzymowali w sposób szczególny samorządowcy, wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa i po raz pierwszy Rycerze Kolumba. 
O tym, że celem objawienia z Fatimy w swojej istocie jest wezwanie do nawrócenia przypomniał Ks. Infułat Władysław Fidelus – długoletni kapłan związany z Żywiecczyzną - który przewodniczył liturgii Eucharystii sprawowanej o godz.19.00 przy ołtarzu polowym przed bazyliką rychwałdzką. Mszę św. koncelebrowali kapłani diecezjalni Żywiecczyzny oraz ojcowie franciszkanie z różnych zakątków Polski. 
Przed nabożeństwem kustosz rychwałdzkiego Sanktuarium o. Bogdan Kocańda OFMConv odczytał intencje modlitewne, jakie przywieźli ze sobą pielgrzymi. Jedną z intencji sprawowanej Eucharystii była modlitwa za Ruch Pasterzy Nowego Serca Corda Pia.  
W okolicznościowym kazaniu Ks. Władysław Fidelus powiedział, że celem objawień fatimskich było nakłonienie do nieustannego wzrastania w wierze, nadziei i miłości. To się spełnia i będzie się spełniało. Spotkania fatimskie w rychwałdzkim Sanktuarium są takim właśnie wezwaniem, gdyż nigdy nie możemy powiedzieć, że już jesteśmy wystarczająco zakotwiczeni w wierze, nadziei i miłości. Ta praca jest przed nami. 
Prawdziwą katastrofą jest grzech, a ratunkiem – nawrócenie. O tym mówiła Maryja w Fatimie. O tym mówi Maryja także w rychwałdzkim Sanktuarium. Nie można zapominać, że Matka Najświętsza zawsze i wszędzie w czasie swoich objawień prosi o modlitwę różańcową. Chodzi o to abyśmy wypraszali nawrócenie grzesznikom i wytrwali w wierze pomimo prześladowań. 
Kotwicą jaką jest RÓŻANIEC wypraszajmy potrzebne łaski.
Kaznodzieja wezwał: „Podejmijmy to zadanie jeszcze bardziej przekonani, że to nie jest tylko zwyczaj, ale pragnienie ukochania Matki Najświętszej i to pragnienie nośmy w sercu i przekazujmy go innym”.
Jan Paweł II, patron naszego Ruchu, pielgrzymując po polskiej ziemi podkreślał znaczenie modlitwy różańcowej, którą sam tak bardzo kochał i zawsze obdarowywał wiernych różańcem przy każdej możliwej okazji. 
Wciąż pozostaje aktualne stwierdzenie apostoła Piotra: „cel waszej wiary – zbawienie dusz” (1 P 1,9). Po to jest pokuta i po to nawrócenie. O tym mówi również orędzie z Fatimy. A co pozostaje? - „Zachęta do modlitwy, ukazanej jako droga do «zbawienia dusz», a zarazem wezwanie do pokuty 
i nawrócenia”.
Po Eucharystii o. Bogdan zaprosił obecnych kapłanów oraz wiernych do podjęcia postu w intencji Kościoła w czasie pięciu pierwszych sobót miesiąca.
Uroczystości zakończyła procesja maryjna ze świecami wokół bazyliki mniejszej oraz apel maryjny. 
Od czasu koronacji cześć dla Matki Bożej Rychwałdzkiej zatacza coraz szersze kręgi i z roku na rok wzrasta liczba pielgrzymów. Do rychwałdzkiego Sanktuarium przybywają pielgrzymki nie tylko z Żywiecczyzny, ale z różnych stron kraju i zagranicy.
Wierni wraz z franciszkańskimi opiekunami rychwałdzkiej bazyliki świętują w tym roku jubileusz 375 lat obecności cudownego obrazu Matki Bożej, który w 1644r. podarowała do kościoła parafialnego w Rychwałdzie Katarzyna Komorowska. 
Bogu niech będą dzięki!

30.06.2019 
W tym dniu Księga wstawienników zawiera 766 wpisów wstawienników modlących się za kapłanów oraz 13 pasterzy.
Statystyka wstawienników przedstawia się następująco:
Płeć:           kobiety – 651; mężczyźni – 115;
Powołanie:  świeccy – 673; siostry zakonne – 88; kapłani i bracia zakonni – 5;
Kraj:           Polska – 738; Ukraina – 16; Francja – 10; Włochy – 1; USA – 1;

11.07.2019
Kolejne losowanie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego w Rychwałdzie.
W Księdze wpisanych 768 wstawienników.