II Edycja Konkursu Kolęd i Pastorałek w Rychwałdzie (online)

Konkurs jest wydarzeniem, które pokazuje piękno tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, promuje kulturę i sztukę oraz daje możliwość zaprezentowania się każdemu z uczestników szerokiej publiczności. Konkurs jest jednocześnie formą łączenia tego co święte z ludzkim (sacrum i profanum), tradycji i nowoczesności oraz zachęca do aktywnego spędzania czasu, rozwijania talentów i co najważniejsze budowania więzi rodzinnych i społecznych.

Organizatorzy i patroni
Organizatorem konkursu jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Parafia Świętego Mikołaja Biskupa oraz Klasztor Franciszkanów w Rychwałdzie.
Honorowy patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor, Wójt Gminy Gilowice Krzysztof Okrzesik.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy całe rodziny oraz solistów.

Zgłoszenia
Potencjalnych uczestników prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia (wzór poniżej) oraz przesłanie nagrania video na adres konkurs.rychwald@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2021 roku.

Wymagania techniczne
Uczestnicy konkursu są proszeni o zaprezentowanie jednej kolędy lub pastorałki. Czas nagrania nie może przekraczać 3 minut. Uczestnicy mogą śpiewać: a capella, przy akompaniamencie lub z odtwarzanym podkładem muzycznym .Nagranie najlepiej wykonać w układzie poziomym (wystarczy telefon komórkowy). Należy zadbać o odpowiednią jakość dźwięku i obrazu. W tytule nagrania (pliku) należy umieścić imię i nazwisko solisty lub rodziny. Każdy solista lub rodzina może zgłosić jedno nagranie.

Kryteria oceny
Jury w sposób szczególny będzie oceniało:
- zaangażowanie
- jakość wykonania
- scenografię
- oryginalność

Przegląd nagrań
Nagrania uczestników konkursu będą opublikowane na kanale YouTube Franciszkanie_Rychwałd

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania nadesłanymi materiałami video.
Przesłanie karty zgłoszenia pocztą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją zasad konkursu i reguł przetwarzania danych osobowych, a także zgodą na nieodpłatne upublicznienie nagrania.

Rozstrzygnięcie konkursu
Ogłoszenie listy laureatów nastąpi w dniu 24 stycznia 2021 roku podczas Rychwałdzkiego Kolędowania.Karta zgłoszenia
1. Imię nazwisko wykonawcy/wykonawców
2. Wiek 
3. Miejscowość
4. Tytuł kolędy (ewentualnie autorzy tekstu i muzyki)Klauzula informacyjna RODO:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Parafia Świętego Mikołaja Biskupa, Klasztor Franciszkanów, ul. Franciszkańska 1, 34-322 Rychwałd
3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników konkursu kolęd i pastorałek 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Parafia Świętego Mikołaja Biskupa, Klasztor Franciszkanów 
5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane współorganizatorom oraz partnerom wydarzenia.
6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Parafia Świętego Mikołaja Biskupa, Klasztor Franciszkanów dostępu do danych, które Pana/Panią dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 
7. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli na takie uprawnienie pozwalają obowiązujące przepisy prawa.
8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia udział w wydarzeniu.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.