Konkurs kolęd i pastorałek

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Rychwałdzie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie KOLĘD I PASTORAŁEK – dzieci, młodzież, dorosłych, solo i w zespołach. Przegląd odbędzie się w Domu Ludowym w Rychwałdzie w dniu 25 stycznia 2020 r. (sobota). Szczegóły (regulamin i karta zgłoszenia) są dostępne na stronie internetowej parafii.

Laureaci pierwszych miejsc będą mieli możliwość zaprezentowania się podczas Rychwałdzkiego Kolędowania, na które zapraszamy w niedzielę 26 stycznia 2020r. po mszy świętej wieczornej także do Domu Ludowego w Rychwałdzie.
T E R M I N   I    M I E J S C E    K O N K U R S U:
Dom Ludowy w Rychwałdzie
25. 01. 2020 r. – przesłuchania konkursowe od  godziny 10.00  
26. 01. 2020 r. – koncert laureatów I miejsc podczas Rychwałdzkiego Kolędowania – godz. 18. 00

C E L    K O N K U R S U:
1. Ukazanie piękna kolęd i pastorałek charakterystycznych dla terenów, z których pochodzą uczestnicy przeglądu. Zachowanie tradycyjnych sposobów ich wykonywania. Popularyzacja muzyki i tekstów ludowych, tradycyjnych dla poszczególnych solistów i zespołów artystycznych złożonych z dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
2. Popularyzacja i promocja współczesnych aranżacji tradycyjnych kolęd i pastorałek.

W A R U N K I    U C Z E S T N I C T W A:
1. Kategorie regulaminowe:
zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne (max. 10 uczestników)
grupy śpiewacze (max. 10 uczestników) 
soliści i duety,
2. Kategorie wiekowe (o danej kategorii decyduje większość min. 70 % członków zespołu):
przedszkola
szkoły podstawowe – klasy I – III
szkoły podstawowe – klasy IV – VI
szkoły podstawowe – klasy VII – VIII
szkoły średnie i dorośli
osoby niepełnosprawne.   
3. Zgłoszeniem do Konkursu jest przesłanie do dnia 15  stycznia 2020 r.  e-mailem na adres: beatazyzak@gmail.com  wypełnionej karty zgłoszenia wraz z podkładami muzycznymi wykonywanych kolęd i pastorałek, jeżeli takowe będą używane.
4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania dowolnie wybranych dwóch kolęd lub pastorałek. 
W zależności od ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości wykonanych utworów. Całkowity czas prezentacji nie może przekroczyć 7 min. 
5. Poszczególni wykonawcy prezentować będą się w porządku ustalanym  przez organizatora.
6. Oceny  jury są tajne a werdykt wydany na podstawie ocen będzie ostateczny.
7. Wykonanie może być acapella lub z akompaniamentem  instrumentalnym, dopuszcza się podkłady muzyczne na płytach CD bez użycia playbacku.

KRYTERIA OCENY:
  dobór repertuaru zgodny z celami konkursu i wiekiem uczestników
  brzmienie i technika wokalu oraz gry na instrumentach
  ogólny wyraz artystyczny (zachowanie na scenie, ruch sceniczny, estetyka).

N A G R O D Y   I   W Y R Ó Ż N I E N I A:
1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
2. Laureaci I, II i III miejsc w konkursie otrzymają upominki a Laureaci I miejsc dodatkowo wystąpią podczas Rychwałdzkiego Kolędowania w dniu 26.01.2020r. o godz. 18:00.