Akt zawierzenia i Modlitwy Corda Pia


MODLITWA WSTAWIENNIKA
(odmawiana codziennie wraz z Koronką do Miłosierdzia Bożego)

Maryjo, Matko Chrystusa Najwyższego Kapłana wzmacniaj wszystkich Jezusowych kapłanów w ich odpowiedzialnym i wyjątkowym powołaniu, wypraszaj dla nich błogosławieństwo swojego Syna oraz dar miłującego czuwania przed Nim utajonym w Najświętszym Sakramencie. W szczególności polecam Twojemu wstawiennictwu kapłana …, który z woli Bożej stał się mym duchowym bratem, aż do kresu mych ziemskich dni. Otocz go płaszczem swej opieki i naucz go miłować sercem otwartym dla każdego tak, aby był apostołem Chrystusowej nadziei i dobroci; aby niósł otuchę tam, gdzie panuje zwątpienie, pojednanie tym wszystkim, którzy są skłóceni i radość smutnym. Uproś Boga Ojca, by mój duchowy brat był pasterzem według Serca Jezusowego. Amen.


AKT ZAWIERZENIA RUCHU PASTERZY NOWEG0 SERCA CORDA PIA MATCE BOŻEJ

Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana
kontemplowana w cudownym wizerunku Pani Rychwałdzkiej
Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzamy dzieło
Ruchu Pasterzy Nowego Serca Corda Pia.
Tobie oddajemy pasterzy Kościoła świętego,
umacniaj ich w świętości, w codziennym posługiwaniu
i bądź dla nich najlepszą Matką.
Powierzamy Ci wszystkich wystawienników
świeckich i konsekrowanych, których Bóg
powołał do modlitwy za kapłanów.
Niech za przykładem św. Franciszka z Asyżu
z głęboką wiarą i szacunkiem odkrywają tajemnicę
Chrystusowej obecności w każdym kapłanie.
Pani nasza, prosimy, dopomóż nam wiernie
i z radością wypełnić nasze posłannictwo.
Tobie Matko, zawierzamy naszą przyszłość,
chroń nas przed złem i dopomóż nieustannie
wzrastać w dobrym na większą chwałę Bożą. Amen.
Rychwałd, dnia 18 sierpnia 2007


MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W 10 ROCZNICĘ RUCHU CORDA PIA

Święty nasz patronie Wielki Janie Pawie II powierzamy
Ci nasz Ruch, wszystkich kapłanów i wstawienników.
Zatroskani o los Bożej owczarni, uciekamy się do Ciebie
Pasterzu według Serca Jezusowego, abyś przyszedł
nam z pomocą w posłudze ducha na rzecz
odnowy serc kapłańskich.
Sam, prowadząc owczarnie Pana, wskazywałeś źródło
życia, z którego wszyscy winni czerpać do nasycenia.
Przyczyń się zatem za nami, abyśmy wraz z Maryją,
Matką Kapłanów ochoczo pracowali na rzecz
pasterzy Kościoła Chrystusowego.
Swymi modlitwami przyczyniali się do ich odnowy duchowej
i chronili przed niszczącym działaniem złych sił.
Niech radość płynąca z serc wolnych i wypełnionych
duchem kapłanów przenika do nas i naszych parafii,
czyniąc rzeczy nowe zgodnie z pragnieniem Serca Jezusowego.
Święty patronie Ruchu Corda Pia módl się za nami! Amen.
Rychwałd, dnia 5 maja 2015


MODLITWA O UŚWIĘCENIE KAPŁANÓW

O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie,
zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt
im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem
i skażeniem tego świata. Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.


MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO ZA KAPŁANÓW

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni
i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy
i błogosławieństwo pokoju na cały świat.
Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca,
by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.


Modlitwa za kapłanów na każdy dzień…

DZIEŃ 1: niedziela
Modlitwa ze świętą Teresą z Los Andes
Z Ewangelii według św. Marka
Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy. (Mk 3, 13-15)

Św. Teresa z Los Andes: Ofiaruję się Jezusowi za moje grzechy, za grzeszników i za uświęcenie kapłanów. Karmelitanka jest siostrą kapłana. Oboje składają jedną ofiarę całopalną za zbawienie świata.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Tereso z Los Andes … módl się za nami
Św. Janie Mario Vianneyu… módl się za nami

Modlitwa za kapłanów:
Panie, Ty pragnąłeś zbawić ludzi i dlatego założyłeś Kościół jako wspólnotę braci zjednoczonych w Twojej miłości. Nie przestawaj nawiedzać nas i powoływać tych, których wybrałeś, aby byli głosem Twojego Ducha Świętego, zaczynem społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego. Wyjednaj nam u niebieskiego Ojca duchowych przewodników, których potrzebują nasze wspólnoty: prawdziwych kapłanów żywego Boga, którzy oświeceni Twoim słowem, będą umieli mówić o Tobie i uczyć innych, jak rozmawiać z Tobą. Pozwól wzrastać swojemu Kościołowi, mnożąc w nim osoby konsekrowane, które powierzają wszystko Tobie, abyś Ty mógł wszystkich zbawić. Niech nasze wspólnoty sprawują ze śpiewem i uwielbieniem Eucharystię jako ofiarę dziękczynienia za Twoją chwałę i dobroć, niech wychodzą na drogi świata, aby głosić radość i pokój – cenne dary Twojego zbawienia. Spójrz, o Panie, na całą ludzkość i okaż miłosierdzie tym, którzy szukają Cię przez modlitwę i prawe życie, ale jeszcze Cię nie spotkali: objaw się im jako Droga, która prowadzi do Ojca, jako Prawda, która wyzwala, jako Życie, które nie ma końca. Pozwól nam, Panie, żyć w Twoim Kościele w duchu wiernej służby i całkowitego poświęcenia, aby nasze świadectwo było wiarygodne i owocne. Amen.

DZIEŃ 2: poniedziałek
Modlitwa z błogosławioną Elżbietą od Trójcy Przenajświętszej
Z Księgi proroka Izajasza
W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały». Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: «Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!» Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: «Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech». I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!» (Iz 6, 1-8)

Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej: Kapłan naprawdę jest „Pomazańcem Pańskim” i Bóg Wszechmocny, Którego niezmierzoność cały świat ogarnia, zdaje się potrzebować jego, aby móc oddawać się duszom. O, jak potężnie oddziałuje na dusze apostoł, który zawsze pozostaje u Źródła wód żywych! Może wtedy je rozlewać wokół siebie, nie opróżniając nigdy swojej duszy, albowiem jest połączony z Nieskończonością!

Pod Twoją obronę…
Bł. Elżbieto od Trójcy Przenajświętszej… módl się za nami
Św. Janie Mario Vianneyu… módl się za nami

Modlitwa za kapłanów:
O Jezu, Wieczny Kapłanie, który zapaliłeś w świecie płomień nigdy nie gasnący! Dozwól uczestniczyć w niepokojach Twego Boskiego Serca tym, którzy zostali wybrani na pasterzy. Tym duszom szlachetnym, którym udzieliłeś pełni kapłaństwa, daj łaskę przynoszenia Ci zaszczytu w Twym świętym Kościele. Obok nich zaś pomnażaj nieustannie liczbę nowych i żarliwych apostołów Twego Królestwa, dla zbawienia wszystkich narodów. O Panie, spraw, aby w pokoju i pracy w niezamąconym ładzie, ludy i narody żyły w pomyślności, z Twym nie mającym granic błogosławieństwem, i aby Kościół Twój stale rozszerzał pomyślnie swoją zbawienną misję. Ocal, Panie, lud Twój i błogosław dziedzictwu Twojemu: rządź nim i prowadź go po wieczne czasy. Amen.

DZIEŃ 3: wtorek
Modlitwa ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza
Z Księgi proroka Jeremiasza
Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię». I rzekłem: «Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!» Pan zaś odpowiedział mi: «Nie mów: „Jestem młodzieńcem”, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić» – wyrocznia Pana. I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: «Oto kładę moje słowa w twoje usta. Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził». (Jr 1, 4-10)

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza: Żyjmy dla dusz…, bądźmy apostołkami…, nade wszystko zaś módlmy się za dusze kapłanów; one powinny być przeźroczystsze od kryształu. Musimy zdobyć wielu kapłanów, którzy by umieli kochać Jezusa, którzy by Go dotykali z taką samą delikatnością, jak Go w kołysce dotykała Maryja.

10 różańca
Wychowawczyni powołań kapłańskich… módl się za nami
Św. Tereso od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza… módl się za nami
Św. Janie Mario Vianneyu… módl się za nami

Modlitwa za kapłanów:
Najwyższy Kapłanie, Jezu Chryste: obdarz naszych Kapłanów swą mocą i niepojętą miłością. Uzbrój ich w cierpliwości i wyrozumiałości wobec ludzkiej słabości. Daj im niezłomne męstwo w walce z wszelkim złem. Naucz ich pasterskiej troski o zaginione owce i uczyń światłymi przewodnikami na drogach naszych zwątpień i załamań. Zanurz ich w swojej świętości, aby ich życie było ciągle żywym znakiem, w którym ludzie rozpoznają Ciebie, Panie. Amen.

DZIEŃ 4: środa
Modlitwa ze świętą Teresą Benedyktą od Krzyża
Z Ewangelii według św. Łukasza
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Niego aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. (Łk 5, 1-11)

Św. Teresa Benedykta od Krzyża: Żyć życiem Eucharystii to całkowicie wyjść z ciasnoty życia własnego i wrastać w nieskończoność życia Chrystusowego. (…) Któż, jeśli ma otwartą duszę i serce, może w niej uczestniczyć nie nabierając ducha ofiary, to jest tego usposobienia, które gotowe jest poświęcić siebie i swoje małe życie osobiste dla wielkiego dzieła zbawienia?

Barka…
Św. Tereso Benedykto od Krzyża… módl się za nami
Św. Janie Mario Vianneyu… módl się za nami

Modlitwa za kapłanów:
O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzania Swojego Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do Swoich apostołów: „Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proście tedy Pana żniwa, by wysłał robotników na żniwo Swoje”. Oto, przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz wysłać robotników na żniwo Swoje, wyślij godnych kapłanów do świętego Swojego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków do Swej świętej służby wezwałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali; strzeż ich od niebezpieczeństw świata, udziel im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i mocy, ducha wiedzy i pobożności i napełnij ich duchem Swej świętej bojaźni, ażeby łaską kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem nauczali nas, postępować drogą przykazań Twoich i doprowadzili nas do wiecznie błogiego połączenia się z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ 5: czwartek
Modlitwa z błogosławionym Franciszkiem Palau y Quer
Z Ewangelii według św. Jana
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. (J 15, 12-17)

Bł. Franciszek Palau y Quer: Apostołowie posłani, aby głosić i nauczać wszystkie narody, uznają, że owoc ich głoszenia jest bardziej skutkiem modlitwy, aniżeli ich słowa. Aby zasługi modlitwy Jezusa Chrystusa i owoce Odkupienia były odniesione do jakiegoś narodu czy ludu, aby był ktoś, kto by je oświecił głoszeniem Ewangelii i udzielaniem sakramentów, potrzeba by znalazło się kilku lub wielu, którzy by wołaniem i błaganiami, modlitwami i ofiarami, zdobyli najpierw te ludy i pojednali je z Bogiem.

LITANIA DO CHRYSTUSA KAPŁANA I ŻERTWY:
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazywany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka,
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą,
Jezu, Kapłanie wielki,
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
Jezu, Kapłanie naszego wyznania,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku,
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,.
Jezu, Kapłanie wierny,
Jezu, Kapłanie miłosierny,
Jezu, Kapłanie dobroczynny,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały,
Jezu, Kapłanie który wszedłeś do nieba,
Jezu, Kapłanie siedzący po prawicy Majestatu na wysokości,
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga,
Jezu, Kapłanie któryś nam otwarł drogę nową i żywą,
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją
Jezu, Kapłanie któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga,
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
Jezu, Ofiaro święta,
Jezu, Ofiaro niepokalana,
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga,
Jezu, Ofiaro przejednania,
Jezu, Ofiaro uroczysta,
Jezu, Ofiaro chwały,
Jezu, Ofiaro pokoju,
Jezu, Ofiaro przebłagania,
Jezu, Ofiaro zbawienia,
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła,
Jezu, Ofiaro od założenia święta ofiarowania,
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki,
Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu.
Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła,
Od grzechu świętokradztwa,
Od ducha niepowściągliwości
Od pogoni za pieniądzem,
Od wszelkiej chciwości,
Od złego używania majątku kościelnego,
Od miłości świata i jego pychy,
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic,
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje,
Przez święte namaszczenia Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił Cię Kapłanem,
Przez Twojego kapłańskiego ducha,
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego,
Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną, wybaw nas Jezu.
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą
Przez boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów,
Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego,
Aby usta kapłanów strzegły wiedzę,
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył,
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił,
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył,
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy,
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili,
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości,
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył,
Kapłanie i ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Modlitwa za kapłanów:
Panie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi. Ty, powierzyłeś kapłanom Najświętszy Sakrament, skarb swojego Stworzenia, oddając w ich ręce władzę nad samym sobą. Ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów, aby mu byli podporą w trudnościach, braćmi w potrzebach, aby Ciebie słowem, czynem, miłością wprowadzali w serca ludzkie i trudy codziennego życia. Spraw, aby serca kapłańskie, myśli i ręce pozostały czyste, pokorne i zawsze gotowe do posługi. Niech będą odbiciem Twego Świętego Oblicza, niech pozostaną wierni Tobie, Twojemu Kościołowi i swojemu powołaniu, aż do ostatniej chwili swego życia. Amen.

Bł. Franciszku Palau… módl się za nami
Św. Janie Mario Vianneyu… módl się za nami

DZIEŃ 6: piątek
Modlitwa ze świętym Rafałem Kalinowskim
Z Drugiego Listu do Tymoteusza
Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, której głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem, i pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia. (2 Tm 1, 6-12)

Św. Rafał Kalinowski: Rocznice dnia święceń kapłańskich są, lub raczej powinny być, dniami skruchy i pokuty za wszystkie zniewagi wyrządzone Dobremu Bogu przy wypełnianiu tak świętych obowiązków.

Koronka do Bożego Miłosierdzia…
Św. Rafale Kalinowski… módl się za nami
Św. Janie Mario Vianneyu… módl się za nami

Modlitwa za kapłanów:
Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.
Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

DZIEŃ 7: sobota
Modlitwa ze świętą Teresą od Jezusa
Z Pierwszego Listu do Koryntian
My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. (1Kor 1, 23-31)

Św. Teresa od Jezusa: W postaci chleba, którą kapłan właśnie miał mi udzielić, ujrzałam mojego Pana w Majestacie. Sam Pan powiedział mi, abym prosiła za kapłanem, i że dozwolił na to, abym zrozumiała, jaką siłę mają słowa konsekracji; i jak Bóg nie przestaje tam być, bez względu na to, jak grzesznym byłby kapłan, który je wypowiada; i abym ujrzała Jego wielką dobroć w tym, że składa się On w jego ręce, a wszystko to dla mojego dobra i wszystkich innych.

10 różańca….
Wychowawczyni powołań kapłańskich… módl się za nami
Św. Tereso od Jezusa… módl się za nami
Św. Janie Mario Vianneyu… módl się za nami

Modlitwa za kapłanów:
O Panie, daj sługom Twoim serce, które obejmie całe ich wychowanie i przygotowanie. Niech będzie świadome wielkiej nowości, jaka zrodziła się w ich życiu, wyryła się w ich duszy. Serce, które byłoby zdolne do nowych uczuć, jakie Ty polecasz tym, których wybrałeś, by byli sługami Twego Ciała Eucharystycznego i Twego Ciała Mistycznego Kościoła. O Panie, daj im serce czyste, zdolne kochać tylko Ciebie taką pełnią, taką radością, taką głębokością, jakie wyłącznie ty potrafisz ofiarować, kiedy staniesz się wyłącznym, całkowitym przedmiotem ludzkiego serca. Serce czyste, które by nie znało zła, chyba tylko po to, by je rozpoznać, zwalczać i unikać, serce czyste jak dziecka, zdolne do zachwytu i do bojaźni. O Panie, daj im serce wielkie, otwarte na Twoje zamysły i zamknięte na wszelkie ciasne ambicje, na wszelkie małostkowe współzawodnictwo międzyludzkie. Serce wielkie, zdolne równać się z Twoim i zdolne pomieścić w sobie rozpiętość Kościoła, rozpiętość światła, zdolne wszystkich kochać, wszystkim służyć, być rzecznikiem wszystkich. Ponadto, o Panie, daj im serce mocne, chętne i gotowe stawić czoła wszelkim trudnościom, wszelkim pokusom, wszelkim słabościom, wszelkiemu znudzeniu, wszelkiemu zmęczeniu, serce potrafiące wytrwale, cierpliwie i bohatersko służyć tajemnicy, którą Ty powierzasz tym synom Twoim, których utożsamiłeś z sobą. W końcu, o Panie, serce zdolne do prawdziwej miłości, to znaczy zdolne rozumieć, akceptować, służyć i poświęcać się, zdolne być szczęśliwym, pulsującym Twoimi uczuciami i Twoimi myślami.