Ważniejsze wydarzenia z dziejów Ruchu Corda Pia w latach 2005 - 2015

ROK 2005

27.06.2005
We wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy wielkie przynaglenie i proste oświecenie intelektualne dało początek Ruchowi Pasterzy Nowego Serca Corda Pia (Pobożne Serca). Odczytanie hasła ruchu: Sacerdos et Hostia! (Kapłan i Żertwa!) oraz nakreślenie celów ruchu i warunków przynależności do niego. Inspiracją był List Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek 2000 roku z Wieczernika  w Jerozolimie.

29.06.2005
Pierwsze nieśmiałe zapytanie przełożonych o powołanie do życia ruchu. Założenie księgi pasterzy i księgi wstawienników. Ułożenie Modlitwy wstawiennika do Matki Kapłanów oraz listu informującego o przyjęciu do ruchu.

30.06.2005
Osobiste zawierzenie ruchu Matce Bożej Rychwałdzkiej w Jej sanktuarium na indywidualnej modlitwie oraz Słudze Bożemu papieżowi Janowi Pawłowi II, co wiąże się z ich wyborem na Patronów ruchu. Przekazanie informacji o ruchu Braciom odprawiającym rekolekcje zakonne w Rychwałdzie. Wieczorem pierwsza deklaracja uczestnictwa w życie ruchu jako wstawiennik.

01.07.2005
W kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego w Rychwałdzie została odprawiona pierwsza Msza św. w intencji ruchu.

05.07.2005
Uzyskanie zgody przełożonego wspólnoty zakonnej i kustosza sanktuarium na umieszczenie informacji o ruchu w kościele rychwałdzkim.

10.07.2005
Wysłanie listu do Ministra Prowincjalnego o. Kazimierza Malinowskiego OFMConv., w którym przedstawiono idee ruchu. List zawierał również prośbę o zgodę na szerzenie ruchu wśród kapłanów, konsekrowanych i świeckich, a także o ustanowienie we Franciszkańskim Domu Formacyjno-Edukacyjnym w Rychwałdzie centrali ruchu oraz prośbę o błogosławieństwo, jeżeli jest to dzieło zgodne z wolą Bożą.

04.08.2005
Pierwszy czwartek miesiąca sierpnia. Na nocnej adoracji goście przebywający we FDFe w Rychwałdzie rozlosowali pierwszych siedem par wstawienników i kapłanów. To historyczna chwila, bowiem  w tym dniu pierwszych siedmiu wstawienników zostało oficjalnie przyjętych do ruchu i tyluż kapłanów ma swoich nowych „aniołów”.

08.10.2005
Władze zakonne Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Polsce prawnie udzieliły zgody na powstanie i szerzenie idei Ruchu Corda Pia. Dzięki temu ruch może oficjalnie się rozwijać w Kościele Katolickim pod patronatem Zakonu Franciszkanów.

ROK 2006

10.01.2006
Pierwsze informacje w prasie katolickiej i na stronach internetowych na temat ruchu: Wiadomości z Prowincji (nr 5/2005), Przewodnik Katolicki (nr 4/2006), Źródło (nr 7/2006), portal Międzynarodowy Serwis Ewangelizacyjny www.religia.pl i inne.

13.01.2006
Siostra Chrystiana Koba – serafitka z oświęcimskiej prowincji namalowała  obraz Miłości Ukrzyżowanej, który stał się symbolem ruchu.

19.03.2006
List Promotora ruchu rozesłany do wszystkich członków ruchu o święcie, haśle i symbolu ruchu oraz zapowiedź pierwszego zjazdu wstawienników  oraz pierwszych rekolekcji dla kapłanów przygotowywanych przez ruch w 2007.

13.04.2006
Wielki Czwartek – święto ruchu. Po raz pierwszy obchodzone wśród członków ruchu.
„O, tajemnicze, o, przemienione, Kapłańskie dłonie. Pieczęć wieczystą wypalił na was wieczysty Płomień.”

ROK 2007

15.02.2007
List Promotora ruchu wraz z Dekalogiem duchowego towarzyszenia kapłanom, który jest owocem wielu pytań wstawienników dotyczących tego, jak w praktyce oprócz modlitwy można wspierać kapłanów. Zaproszenie na pierwszy w ramach ruchu zlot wstawienników.

05.04.2007
Wielki Czwartek – święto ruchu.

17-19.08.2007
Pierwszy Zlot wstawienników w Rychwałdzie – kolebce ruchu – pod hasłem: „Bądźmy stróżami kapłańskiego skarbu”, w trakcie którego uczestnicy wspólnie wypracowali, a następnie uroczyście wypowiedzieli przed Chrystusowym ołtarzem i cudownym wizerunkiem Matki Bożej Rychwałdzkiej: „Akt zawierzenia Ruchu Pasterzy Nowego Serca Corda Pia Matce Bożej”.
Czas wspólnej modlitwy i dziękczynienia za otrzymane łaski przed ikoną cudownego wizerunku Matki Bożej Rychwałdzkiej, Pani Ziemi Żywieckiej, Patronki ruchu oraz formacji, refleksji nad ideałem i drogą ruchu, a także dzielenia się współodpowiedzialnością.

ROK 2008

18.02.2008
Kolejny list Promotora ruchu, w którym czytamy: „To Ona, Matka kapłanów i nasza patronka, która towarzyszyła Apostołom podczas zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku, uczy nas powracać w duchu do Wieczernika, aby nieustannie odkrywać tajemnicę Chrystusowej obecności w każdym kapłanie. Ufam również, że w Niej każdy z nas znajdzie najlepszą orędowniczkę i Tę, która pozwoli na nowo nadać sens swojemu życiu w posłudze najbliższym i ruchowi. Wierzę, że człowiek poprzez współpracę z Duchem Świętym jest partnerem Stwórcy w rozwoju dzieł stworzenia i partnerem Chrystusa w dziele odkupienia”.

20.03.2008
Wielki Czwartek – święto ruchu.

17-19.11.2008
Pierwsze Rekolekcje wstawienników Ruchu Pasterzy Nowego Serca odbyły się we Franciszkańskim Domu Formacyjno-Edukacyjnym w Rychwałdzie. Hasło rekolekcji: „Uczestniczę w kapłaństwie powszechnym” nawiązujące do odkrycia godności kapłańskiej, która jest wpisana w serce każdego chrześcijanina. Kapłaństwo tzw. powszechne wiernych i kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne zawierają się w jednym kapłaństwie Chrystusowym. Rekolekcje były formą integracji członków ruchu i formacji duchowej, której myśl przewodnią stanowiło: „W imieniu Jezusa Chrystusa spełniamy posłannictwo.” Zgłębiając ten dar odkrywamy sens własnej duchowej drogi oraz misje modlitwy wstawienniczej za kapłanów.

ROK 2009

SŁOWO BOŻE DLA RUCHU NA ROK 2009:
„Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, ująłem twą prawicę, mówiąc ci: ”Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą”. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam – wyrocznia Pana – odkupicielem twoim – Święty Izraela”. (Iz 41, 13-14)

18.02.2009
Wydanie pierwszego Biuletynu Corda Pia (nr 1-2009), będącego inspiracją członków ruchu do składania świadectw i dzielenia się tym, co dzieje się w ich sercach trwając na modlitwie za kapłanów.
Biuletyn wydawany raz do roku i rozsyłany wraz z listem na Wielki Czwartek.
Wraz z biuletynem kolejny coroczny list Promotora ruchu, w którym czytamy: „Wyrażam zatem olbrzymią wdzięczność każdemu wstawiennikowi, a przede wszystkim Tobie, za cichą ofiarę modlitwy i duchową troskę jaką otaczasz wybranego przed Panem Bogiem kapłana.(…). Tym bardziej jestem wdzięczny za Twoją wierność w codziennym modlitewnym czuwaniu. Powiem więcej, raduje się moje serce, ponieważ wiem, ile zawdzięczam takiemu wstawiennictwu i ufam, że mą radość podziela sam Bóg, dla którego każdy kapłan jest darem nieocenionym”.

09.04.2009
Wielki Czwartek – święto ruchu.
„Już codziennie z Nim przy stole, ofiary Świętej sprawować cud. W kapłańskich dłoniach trzymać Chleb biały, z wiarą ogromną, że to sam Bóg”.
Intencja modlitewna od Wielkiego Czwartku: Modlimy się za kapłanów, by w swej osobistej formacji kształtowali się nie do tego, by byli bardziej współcześni, lecz aby wzrastali w młodości duchowej. W ten sposób swoją gorliwością będą mogli zapalać serca braci i sióstr do umiłowania Chrystusa i Kościoła świętego.

19.06.2009 – 19.06.2010 – ROK KAPŁAŃSKI

16 – 18.10.2009
Coroczne Rekolekcje we Franciszkańskim Domu Formacyjno-Edukacyjnym w  Rychwałdzie. Temat przewodni rekolekcji to modlitwa, a szczególnie odmawiana codziennie modlitwa wstawiennika. Rekolekcje prowadzone pod hasłem: „Panie naucz nas się modlić!” przybliżyły czym jest modlitwa wstawiennicza, jakie jest jej źródło i treść oraz ludzki i kościelny wymiar modlitwy. Uczestnicy rekolekcji zredagowali „List jedności z Chrystusowymi Kapłanami” z okazji trwającego Roku Kapłańskiego. Projekcja filmu „Duch”.

ROK 2010

SŁOWO BOŻE DLA RUCHU NA ROK 2010:
„Dobra jest sól; lecz jeśli nawet sól smak swój utraci, to  czymże ją przyprawić? Nie nadaje się ani dla ziemi, ani dla nawozu; precz się ją wyrzuca. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!” (Łk 14, 34-35)

22.02.2010
Wydanie drugiego Biuletynu Corda Pia (nr 2-2010), w którym znajdujemy świadectwa wstawienników i inne teksty pomocne w wypełnianiu podjętej misji. Wiele się dzieje, ruch systematycznie się rozwija i dzięki Opatrzności Bożej pięknie wpisuje się w obchody Roku Kapłańskiego.  „Ileż radości serca niosą, zapalone płomienie modlitwy za kapłanów w całym katolickim świecie. Nie jesteśmy sami! Takich jak my są już miliony! Bracia i Siostry radujmy się w Panu i z zapałem trwajmy w naszych postanowieniach” – pisze na łamach Biuletynu Promotor ruchu.
W Liście przed Świętem Paschy czytamy: to już 400 wstawienników, ale nie w liczbach należy upatrywać siły – ”Naszą siłą nie jest konieczność, bo ta ma krótkie oczy, lecz perspektywa Nieba, czyli Królestwo Boże w drodze, do którego już tylu kapłanów otrzymuje dzięki naszemu wstawiennictwu dodatkową moc Ducha. Ich posługa jest naszą pierwsza radością!”

01.04.2010
Wielki Czwartek – święto ruchu.
„Już na zawsze iść z Chrystusem, wciąż wsłuchiwać się w Jego głos i innym głosić naukę Pana, to dar szczególny Powołania”.
Intencja modlitewna od Wielkiego Czwartku: Modlimy się za kapłanów, by własnym świadectwem życia ukazywali nam miłość Chrystusa Najwyższego Kapłana oraz czystymi sercami obejmowali wszystkich wiernych wobec których sprawują posługę.

27.06.2010
Mały Jubileusz – to już 5 lat jak z woli Bożej przy Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej zostało zainicjowane dzieło Ruchu Pasterzy Nowego Serca Corda Pia. Jubileusz przeżywany w pięknym czasie z racji trwającego Roku Kapłańskiego, pod patronatem św. Jana Marii Vianey`a Patrona Kapłanów.

22-24.10.2010
Czwarte wspólne spotkanie wstawienników a zarazem trzecie Coroczne Rekolekcje Ruchu Pasterzy Nowego Serca Corda Pia w Rychwałdzie pod hasłem „Bitwa o księdza”. Chrystus jest wierny kapłanom, których powołał, jest też wierny każdemu z nas. Rekolekcje przybliżyły tematykę zaufania zarówno do siebie jak i we wspólnocie oraz w społeczeństwie. Zaufanie do mocy Boga to przyjęcie daru wiary, która jest łaską, aby razem z naszymi braćmi kapłanami stanowić jedno na drodze do świętości.

ROK 2011

SŁOWO BOŻE DLA RUCHU NA ROK 2011:
„Nie odmawiaj proszącemu cię o wyświadczenie mu dobra, jeśli tylko możesz mu pomóc”. (Prz 3,27)
ROK 2011 – ROKIEM ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

23.03.2011
Wydanie trzeciego Biuletynu Corda Pia (nr 3-2011), o tym, co dzieje się w ruchu.
ROK KOLBIAŃSKI to szczególne zaproszenie do tego, by spojrzeć na postać świętego o. Maksymiliana Kolbe.
„Wtedy z szeregu wystąpił o. Kolbe i poprosił, aby to jego skazano na śmierć w miejsce Gajowniczka. Na pytanie kim jest, odpowiedział, że jest kapłanem katolickim. Poszedł więc z 9 towarzyszami do bloku 13, zwanego blokiem śmierci”. O takich kapłanów musimy prosić Boga… – czytamy w Biuletynie.
Znajdujemy w nim również rozważania zachętę do wytrwałej i codziennej modlitwy w intencji kapłanów i wiarę w moc modlitwy zanoszonej do Boga w ukryciu.
„Adsumus, Spirytus Sancte! (Oto jesteśmy, Duchu Święty). Jest nas już 440-tu. Jak nie dziękować Dobremu Bogu? ” – to słowa Inicjatora ruchu o. Bogdana oraz zaproszenie na coroczne rekolekcje do Rychwałdu, których tematem przewodnim będą słowa Jezusa: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić”. (J 15, 5)

28.04.2011
Wielki Czwartek – święto ruchu.
„Nałożył na Twoje barki Bóg krzyż swojej chwały i serce Twoje ubrał Pan w miłość i męstwo i przyniósł Tobie anioł złoty Kapłaństwa moc, abyś rozświetlał ziemskie mroki gdy w duszach noc”.

01.05.2011
Sługa Boży Jan Paweł II – ogłoszony błogosławionym.
„Nie tylko kapłaństwo służebne jest z Eucharystią ściśle powiązane, również i kapłaństwo powszechne wszystkich ochrzczonych zakorzenia się w tym samym misterium”.
(Dar i tajemnica – Jan Paweł II)

27.06.2011
Szósta rocznica powstania ruchu we wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy.

07-09.10.2011
Czwarte Coroczne Rekolekcje modlących się za kapłanów z Ruchu Pasterzy Nowego Serca Corda Pia w Rychwałdzie, których tematem przewodnim była „Modlitwa wstawiennicza”.  Co robić, aby być dobrym wstawiennikiem, jakie wysiłki podejmować każdego dnia? – to ważne pytania, na które uczestnicy rekolekcji szukali odpowiedzi. To również czas wspólnej modlitwy wstawienniczej za braci i siostry – uczestników rekolekcji – ukierunkowanej na Boże obietnice. Serce wstawiennika to serce kochające Słowo Boże, to serce przepełnione miłosierdziem. Zawsze powinniśmy się modlić i nie ustawać. Kluczem do wstawiennictwa jest wejście w obecność Jezusa przez Jego Krew.

ROK 2012

SŁOWO BOŻE DLA RUCHU NA ROK 2012:
„Oczy twe ujrzą króla w całej jego krasie, zobaczą krainę bardzo rozległą”. (Iz 33, 17)

28.02.2012
List Promotora Ruchu rozesłany do wszystkich członków ruchu i zapowiedź corocznych rekolekcji w Rychwałdzie w terminie 23-25 listopada 2012r., których tematem przewodnim będzie „Nowa ewangelizacja”.
„Przecież dzięki temu, że mamy w sobie Ducha Świętego, możemy być świadkami Chrystusa i z wiarą patrzeć na każdego kapłana, ufni w to, co zostało w nim złożone przez samego Boga. Nadto, nie można  prawidłowo rozumieć Chrystusowego kapłaństwa bez Ducha Świętego, który wprowadza przez usta kapłana Słowo Boże w czyn i jest to najpotężniejsza moc we wszechświecie” – czytamy w Liście.

Wydanie czwartego Biuletynu Corda Pia (nr 4-2012), a w nim min. informacje na temat trwającego ROKU KLARIAŃSKIEGO Świętej Klary z Asyżu, której modlitwa i wstawiennictwo u Boga w intencji kapłanów przyniosło wiele uzdrowień. Zamiarem Promotora Ruchu jest – jak czytamy w Biuletynie – ustanowienie Świętej Klary patronką wszystkich wstawienników ruchu Corda Pia.
Znajdujemy w nim również zapowiedź ogłoszonego przez Ojca Świętego Benedykta XVI ROKU WIARY i związanego z nim zaangażowania na rzecz nowej ewangelizacji w mocy Ducha Świętego oraz relację z  ubiegłorocznych rekolekcji  pod hasłem: „Modlitwa wstawiennicza”, a także  zachętę do zawierzenia swojego życia Maryi wzorem błogosławionego Jana Pawła II Papieża. Bowiem zarówno Matka Boża i Jan Paweł II są Patronami Ruchu.

05.04.2012
Wielki Czwartek – święto ruchu.
„Już codziennie z Nim przy stole, ofiary Świętej sprawować cud, w kapłańskich dłoniach trzymać Chleb biały, z wiarą ogromną że to sam Bóg”.

05.04.2012
W tym dniu liczba wstawienników przekroczyła pięćset, a dokładnie w ruchu na dzień dzisiejszy jest 503 wstawienników i 13 prezbiterów.

11.10.2012 – 24.11.2013 – ROK WIARY
Ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI Listem apostolskim w formie motu proprio „Porta fidei” („Podwoje wiary”).

23-25.11.2012
Piąte Coroczne Rekolekcje modlących się za kapłanów z Ruchu Pasterzy Nowego Serca Corda Pia w Rychwałdzie, pod hasłem: „Kapłan – człowiek praktykujący, ale czy wierzący?”
Świat potrzebuje ludzi, którzy mówią do Boga, a potem o Bogu. Jeżeli zabraknie miłości, wówczas nie będzie ewangelicznego zaczynu. Nie jesteśmy po to aby być doskonałymi, ale świętymi. Wystarczy tylko nasza postawa: tak Panie, chcemy służyć. Świadectwo ma być zrodzone z mocy świętości, a nie tylko dobrego przykładu…
Dlaczego  ewangelizacja? Dlaczego nowa? – W tym kierunku Duch Święty prowadzi Kościół, nie od dziś i nie od wczoraj. Duch Święty jest duszą Kościoła i jego siłą napędową. Ewangelizacja jest obowiązkiem ochrzczonych. Wiara umacnia się gdy jest przekazywana.

24.11.2012
Mały Jubileusz – po 5-ciu latach uroczyste odnowienie „Aktu Zawierzenia Ruchu Pasterzy Nowego Serca Corda Pia Matce Bożej” przed Chrystusowym ołtarzem i cudownym wizerunkiem Matki Bożej w Sanktuarium Rychwałdzkim w czasie Eucharystii.

ROK 2013

SŁOWO BOŻE DLA RUCHU NA ROK 2013:
„O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody,
Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!
Kupujcie i spożywajcie, (dalejże kupujcie)
bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko!
Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem?
I waszą pracę – na to, co nie nasyci?
Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki
i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.
Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie,
Posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie.
Zawrę z wami wieczyste przymierze:
Są to niezawodne łaski dla Dawida.”
(Iz 55, 1 – 3)

03.01.2013
SŁOWO bł. Jana Pawła II dla Ruchu na ROK 2013:
„W Chrystusie bowiem Bóg „ogołocił samego siebie”
i przyjął „postać sługi” aż po ostateczne poniżenie na krzyżu,
aby otworzyć ludzkości dostęp do głębin życia Bożego…”
( Z listu do kapłanów na Wielki Czwartek 2000 roku)

10.02.2013
List Promotora Ruchu rozesłany do wszystkich członków zawierający słowa umocnienia na drodze powołania do wstawiania się przed Panem w intencji kapłanów.
„Rok Wiary inspiruje wieloma pozytywnymi dziełami, jednak nie o samą aktywność w nim chodzi, lecz o pogłębienie swej osobistej wiary i doświadczenia Boga. (…) Wiara katolicka „w swej istocie jest spotkaniem z Bogiem żywym”. Jakże Go za to nie uwielbiać i nie dawać o Nim świadectwa wobec innych? – czytamy w Liście.

Wydanie piątego Biuletynu Corda Pia (nr 5-2013), a w nim min. rozważania o wierze i zaproszenie do modlitwy adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem  w trwającym ROKU WIARY.
Znajdujemy w nim również świadectwo Wstawiennika oraz relację z ubiegłorocznych rekolekcji, których hasłem przewodnim było pytanie: „Kapłan – człowiek praktykujący, ale czy wierzący?” oraz zapowiedź kolejnych rekolekcji w Rychwałdzie w terminie 27-29 września 2013r. pod hasłem „Od wiary ojców do wiary synów”.

28.03.2013
Wielki Czwartek – święto ruchu.
„Śpiewaj sercem kapłańskim radosne dziękczynienie: za służbę Chrystusowi, za wielkie wyróżnienie”.

Intencja modlitwy Diakonii Adoracji w Roku Wiary: Aby serca kapłanów przeniknął duch nowej ewangelizacji i poprowadził ich do czynów miłości, które będą głosić Bożą chwałę!

23.05.2013
Nowe Święto: JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA – ustanowione w ostatnich dniach pontyfikatu Benedykta XVI, przypadające corocznie w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego i zarazem w czwartek poprzedzający uroczystość Bożego Ciała.

27-29.09.2013
Szósty raz wstawiennicy Ruchu Pasterzy Nowego Serca CORDA PIA uczestniczyli w corocznych rekolekcjach formacyjnych w Rychwałdzie w kolebce naszego ruchu.
Temat przewodni rekolekcji: „Od wiary ojców do wiary synów”.
Rekolekcje zorganizował i poprowadził o. Ryszard Jarmuż OFMConv z Rychwałdu.
Ojcem wiary jest Abraham, patron naszego oczekiwania na Boga. Bóg jest Bogiem obietnicy i błogosławieństwa. Wiara rozwija się poprzez decyzje, w których człowiek oddaje się Bogu. Bóg chce odwzajemnienia – miłości za miłość. Kontynuacja rodzaju ludzkiego to wiara ojca i syna. Wszyscy – od Adama – jesteśmy i stajemy się synami. Synowie stają się ojcami.
Pan Bóg dopuszcza pewne rzeczy poprzez szacunek do naszej wolnej woli. On nie zmusza do miłości, gdyż wymuszona miłość nie jest już w pełni miłością. Każdy wybór i decyzja opowiadania się po stronie grzechu jest obrazą Boga. Stajemy się wówczas niewierni wobec naszych praojców. Z miłości będziemy sądzeni. Zatem winniśmy zło dobrem zwyciężać i błogosławić, a Pan sam resztę uczyni. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wiarę Abrahama. Nasi poprzednicy się spisali. A jak my przekażemy nowemu pokoleniu wiarę?
O tym, jak również o roli Maryi w życiu kapłana, o Kościele matce naszej wiary i współzależności sakramentów kapłaństwa i małżeństwa – w swoich konferencjach mówił do nas niestrudzenie o. Ryszard.
Wszyscy jesteśmy członkami mistycznego ciała, jesteśmy jednym Kościołem. Prawdziwa miłość na miarę miłości Bożej wymaga prawdy. Mamy prawo milczeć, ale nigdy kłamać. Wiara jest jedna, gdyż odnosi się do Jednego Pana, który jest dawcą życia. Ze wzglądu na Chrystusa winniśmy okazywać  szacunek kapłanom. Jesteśmy za nich odpowiedzialni, a miłość odpowiedzialna wybiera to co jest dobre, tak dla siebie jak i dla innych.
To tylko niektóre przesłania, którymi podzielił się z nami prowadzący rekolekcje o. Ryszard, a które zarówno my świeccy jak i kapłani winniśmy uczynić treścią naszego życia.
Trzy dni modlitwy, rozważań, wspólnotowego spotkania i osobistego zaangażowania wpisały się w obchodzony w Kościele ROK WIARY, który zakończył się w dniu 24.11.2013r. w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

ROK 2014

SŁOWO BOŻE DLA RUCHU NA ROK 2014:
„Gdy ustały rozruchy, Paweł przywołał uczniów,
dodał im ducha, pożegnał się i wyruszył w drogę
do Macedonii. Przeszedłszy przez owe strony,
udzielił tamtejszym uczniom wielu napomnień.
Potem przybył do Grecji.” (Dz 20, 1-2)

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO NA ROK 2014:
Słowo to wprowadza nas w istotę pasterzowania. Św. Paweł Apostoł jest jak pasterz i mistrz w jednej osobie, bowiem PRZYWOŁUJE do jedności i DODAJE DUCHA, czyli umacnia w Chrystusie. Te dwie funkcje każdy wstawiennik chciałby zobaczyć u kapłanów. Przywołanie do jedności pomiędzy kapłanami niech stanie się zatem naszą intencją modlitewną, natomiast postawą niech będzie służba tej jedności, nawet przez proste powstrzymanie się od krytyki czy przeciwstawienia postawy jednego kapłana przeciw postawie drugiego. To proste zależności, ale dzięki nim możemy wpływać na klimat panujący „wokół księży” w danym środowisku.  Przywoływanie do jedności, tak mocno wpisane w Serce Jezusa, jest przede wszystkim zadaniem biskupów, ale i my możemy im pomóc w tej misji przez nasze osobiste świadectwo jedności w wierze, służbie apostolskiej i modlitwie. Natomiast dodawanie Ducha – umacnianie w Chrystusie – to nie tylko pokrzepianie na duchu. To może czynić każdy. Św. Paweł dodaje Ducha Świętego, bo o Niego chodzi w tym tekście. Widzimy zatem, że istotą „umocnienia w Chrystusie” jest przyjęcie Ducha Świętego, który wszystkiego nas uczy i wzmacnia siły wewnętrznego człowieka, gdyż jest mocą udzielającej się miłości Boga. Dla każdego wstawiennika ruchu Corda Pia jest to wezwanie do modlitwy o wylanie Ducha Świętego na kapłanów, którą można praktykować w ciszy swego serca bądź na wspólnotowych modlitwach, tak jak to czynimy podczas naszych corocznych rekolekcji.
Święty Paweł obdarzył wspólnotę uczniów Chrystusa najważniejszymi darami jakimi może posłużyć się pasterz, a potem „pożegnał się i wyruszył w drogę”. Nie zatrzymał tych darów tylko dla jednej grupy uczniów, chciał się nimi dzielić z innymi, z tymi, którzy na niego czekali jak i z tymi, których jeszcze nie poznał. Tak i my dzielmy się darem naszej modlitwy wstawienniczej z naszymi braćmi duchowymi i kapłanami z naszych parafii, ale też pamiętajmy o tych nieznanych z imienia, a tak bardzo potrzebujących naszej modlitwy.
Niech dar łaski będzie dzielony pomiędzy jak największą liczbę ludzi, aby przynosił jak najwięcej owoców.
o. Bogdan Kocańda OFMConv

02.01.2014  
SŁOWO bł. Jana Pawła II dla Ruchu na ROK 2014:
„Z tego świętego Miejsca widzę oczyma wyobraźni was, żyjących w wielu różnych częściach świata, widzę tysiące waszych twarzy, kapłanów młodszych i posuniętych w latach, przeżywających różne stany ducha: dzięki Bogu, udziałem wielu z was jest radość i entuzjazm, inni być może cierpią, zaznają zmęczenia, czują się zagubieni. We wszystkich pragnę uczcić ów wizerunek Chrystusa, który otrzymaliście wraz ze święceniami, owo niezatarte «znamię», które wyróżnia każdego z was”.
(Z listu do kapłanów na Wielki Czwartek 2000 roku)

03.03.2014
List Promotora Ruchu rozesłany do wszystkich członków ruchu będący wyrazem wdzięczności za wierność podejmowanej każdego dnia modlitwie wstawiennicznej za kapłanów, za dar Bożej łaski i ludzkiej obecności. List jest zarazem wezwaniem do modlitwy w intencji wypraszania łaski jedności pomiędzy kapłanami.
„Ten rok z kilku powodów jest wyjątkowy dla naszego ruchu. Po pierwsze patron ruchu bł. Jan Paweł II będzie już w kwietniu kanonizowany. To wielki dar dla całego Kościoła Katolickiego, w tym również dla nas. (…) Drugi powód to ten, iż w Rychwałdzie 19 lipca 2015 roku będziemy obchodzić 50-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej, pod opieką której rozwija się nasz ruch. (…) Trzecim powodem jest ustanowienie przez papieża Benedykta XVI nowego święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, które od 2014 roku stanie się świętem patronalnym naszego ruchu” – czytamy w Liście.

03.03.2014
Wydanie szóstego Biuletynu informacyjnego Corda Pia (nr 6-2014), a w nim min. rozważania nt. posługi kapłańskiej na wzór Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Zaproszeniem do jednomyślnej modlitwy za kapłanów na wzór WIECZERNIKA, razem z Maryją Matką Kapłanów jest
intencja modlitewna: O łaskę jedności pomiędzy kapłanami oraz o nowe wylanie Ducha Świętego!
Znajdujemy w nim również zachętę do życia w rytmie Słowa Bożego i refleksję nt. dobroczynnego postu, jako rzeczywistości skierowanej na ducha i tradycyjnie świadectwa wstawienników oraz relację z ubiegłorocznych szóstych rekolekcji, o tematyce: „Od wiary ojców do wiary synów”.
Zapowiedzią i zachętą do uczestnictwa w kolejnych rekolekcjach w Centrali ruchu Rychwałdzie w terminie 12-14 września 2014r. jest hasło: „Nadzieja siłą modlitwy wstawiennika”.

06.03.2014
W tym dniu Księga Wstawienników zawiera 585 osób modlących się za kapłanów i 13 pasterzy.

17.04.2014
Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa.
„O Chryste, wieczny Kapłanie, Dawco nowego Przymierza, Tobie składamy z wdzięcznością
modlitwy nasze i pieśni”.

27.04.2014
Błogosławiony Jan Paweł II – ogłoszony Świętym!

„My, którzy każdego dnia celebrujemy Eucharystię, zbawczy sakrament Ciała i Krwi, winniśmy pozostawać w wyjątkowej zażyłości z misterium, z którego ten sakrament bierze swój początek”.
(Z nauczania Jana Pawła II – Wielki Czwartek 1983)

12.06.2014  
Nowe Święto: JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
– po raz pierwszy obchodzone w Centrali ruchu w Rychwałdzie było czasem wspólnej modlitwy, świętowania  i dzielenia się radością.
W tym dniu Wstawiennicy spotkali się przy Stole Słowa Pańskiego oraz Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, uczestnicząc w Eucharystii sprawowanej w intencji kapłanów: o otwarcie serc kapłańskich na Ducha Miłości, w Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej, patronki ruchu.
Celem obchodzenia tego święta jest zaproszenie do dziękczynienia za ofiarę Pana Jezusa oraz zaproszenie do tego, by głębiej przeżywać Eucharystię, w której w szczególny sposób uobecnia się misja Chrystusa – Kapłana. To również czas wielkiej krucjaty o odnowę życia duchowego i świętości pasterzy Kościoła. Dla osób świeckich stanowi inspirację, by duchowo, poprzez modlitwę, wspierali posługę kapłanów, bowiem wielką potrzebą kapłańskiego serca jest potrzeba modlitwy.
Być alter Christus, czyli drugim Chrystusem, którym ma stać się każdy kapłan, to zadanie wymagające i zarazem zobowiązujące, to zadanie na całą wieczność.

27.06.2014
Dziewiąta rocznica powstania ruchu we wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy.

06.08.2014
Liczba wstawienników przekroczyła sześciuset, a dokładnie Księga Wstawienników zawiera 613 osób modlących się za kapłanów i 13 pasterzy.

12.08.2014
W kwartalniku osób modlących się na różańcu i nowenną pompejańską „KRÓLOWA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO”  Nr 2 (10) LATO 2014 zamieszczony został artykuł o naszym Ruchu CORDA PIA (Pobożne Serca) działającym przy Franciszkańskim Domu Formacyjno-Edukacyjnym w Rychwałdzie.

12–14.09.2014
Siódme Coroczne Rekolekcje formacyjne wystawienników we Franciszkańskim Domu Formacyjno-Edukacyjnym w  Rychwałdzie. Temat przewodni rekolekcji: „Nadzieja siłą modlitwy wstawiennika”.
Z zaproszenia na rekolekcje skorzystały 33 osoby. W piątkowy wieczór spotkanie rozpoczęliśmy kolacją, a po niej o. Bogdan – organizator rekolekcji – powitał uczestników i zaprosił na Ucztę Eucharystyczną. Po Mszy św. na wieczornej Adoracji Najświętszego Sakramentu wylosowanych zostało 3 nowych kapłanów dla osób deklarujących gotowość bycia wstawiennikami.
Rekolekcje były czasem skupienia, modlitwy i rozważań. Wspólnie odmawialiśmy jutrznię, nieszpory i kompletę. Sobota obfitowała w konferencje, podczas których poruszany był temat nadziei. Słowa o. Bogdana piękne i pełne otuchy przyjęliśmy z nadzieją na lepsze jutro. Lepsze – dzięki Bogu. „Nadzieja chrześcijańska prowadzi do istoty widzenia Boga bezpośrednio. Przez nadzieję pragniemy Boga. Pragnienie będzie nas prowadzić do Królestwa Bożego. Wielką cnotą jest nadzieja wlana. Motywem nadziei jest wierność Bogu. Bóg zawsze pozostaje wierny obietnicom. Nadzieja przejawia się w ufności, która jest fundamentem nadziei. Winniśmy pokładać nadzieję w Chrystusie Zmartwychwstałym, czyli Zwycięskim…” – niesamowita głębia treści rekolekcyjnych, dlatego warto często powracać do tego nauczania.
Wieczorem w ramach Nabożeństwa Fatimskiego zostaliśmy zaproszeni do wspólnej modlitwy różańcowej, a po niej uczestniczyliśmy w Eucharystii przy ołtarzu polowym wokół Sanktuarium i w apelu jasnogórskim.
Słowo dla Ruchu z rekolekcji: Ez 27, 1-9, jest potwierdzeniem, aby po prostu być i wstawiać się przed Panem za naszych braci kapłanów. Niedzielę zakończyła Eucharystia w Sanktuarium MBR patronki Ruchu oraz wspólny obiad. Z żalem opuszczaliśmy kolebkę naszego Ruchu, która przez trzy dni była miejscem wsłuchiwania się w Słowa Pana.
Ten piękny jesienny weekend spędziliśmy RAZEM, jednocząc się w Bogu i prosząc o łaskę głębokiej wiary i nadziei. Dzięki obecności Boga i drugiego człowieka każdy z nas wyniósł z tego spotkania coś innego. Czas rekolekcji to czas łaski, w którym możemy zobaczyć to, co należałoby poprawić w naszym życiu, aby dawać dobre świadectwo. Dziękując za ten błogosławiony czas, za poczucie jedności, czekamy na kolejne rekolekcje.

30.11.2014 – 02.02.2016
Rok Życia Konsekrowanego ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka pod hasłem:
„Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”.

Papież Franciszek powiedział:
„Strzeżmy z miłością tego, czym Bóg nas obdarzył!
To posługa, do której wezwani jesteśmy wszyscy, aby zajaśniała gwiazda nadziei….”

31.12.2014
W tym dniu liczba wstawienników wyniosła 637 osób.

ROK 2015

SŁOWO BOŻE DLA RUCHU NA ROK 2015:
„W Nim także i wy usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego majestatu.” (Ef 1, 13-14)

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO NA ROK 2015:
Jako ludzie ochrzczeni – naznaczeni pieczęcią Boga – podejmujemy misję modlitwy za kapłanów, wiedząc, że w Jezusie Chrystusie – zadatku naszego dziedzictwa –  jest nasze zwycięstwo. Być dziedzicem Bożych obietnic to wielkie wyróżnienie, ale również odpowiedzialność za zachowanie „dziedzictwa”. Stąd nasza modlitwa za kapłanów ma jeszcze głębszy wymiar, sięgający nie tylko duchowej troski o pasterzy (co może być mimo wszystko powierzchowne), ale także współodpowiedzialności za największy skarb Kościoła, czyli Dobrą Nowinę o Królestwie. Współodpowiedzialność ta jest wynikiem „naznaczenia pieczęcią”, czyli sakramentu chrztu świętego, który nie tylko wprowadza nas w życie Kościoła, ale także czyni nas dziedzicami skarbu przechowywanego w Kościele Chrystusowym. Pan Bóg złożył w nasze ręce przyszłość pasterzy, którzy mają owce Chrystusowe doprowadzić do Królestwa Ojca, uczyńmy zatem naszą misję modlitwy za kapłanów podstawowym zaangażowaniem, „ku chwale Jego majestatu”. Co niech się stanie. Amen!!!
o. Bogdan Kocańda OFMConv

01.02.2015
Od miesiąca lutego 2015r. w serwisie internetowym: duchowy.pl umieszczony został artykuł: „Apel do modlitwy za kapłanów” informujący o dziele modlitwy za kapłanów i będący jednocześnie zaproszeniem do podjęcia codziennej modlitwy w ramach naszego Ruchu.

04.02.2015
SŁOWO św. Jana Pawła II dla Ruchu na ROK 2015:„Bądźmy wierni «zadaniu» Wieczernika, wspaniałemu darowi Wielkiego Czwartku. Sprawujmy zawsze świętą Eucharystię z żarliwą pobożnością. Spędzajmy często długie chwile na adoracji Chrystusa eucharystycznego. Eucharystia niech będzie dla nas «szkołą życia». (Z listu do kapłanów na Wielki Czwartek 2000 roku)

01.03.2015
Odnowiony cudowny obraz Matki Bożej Rychwałdzkiej patronki Ruchu powrócił do Sanktuarium w Rychwałdzie po rocznej konserwacji.

02.04.2015
Wielki Czwartek – Eucharystia
„Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc:
«To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.”
(Łk 22, 19-20)

24.04.2015
Kolejny coroczny list Promotora ruchu, w którym czytamy: „Przeżywamy rok jubileuszowy. To już dziesięć lat trwa nasza misja modlitwy za kapłanów. I kto by pomyślał – już 10 lat!!! Bogu niech będą dzięki! (…) Drugi jubileusz to Złoty Jubileusz Koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej, która wraz ze św. Janem Pawłem II patronuje naszemu dziełu. (…) Naprawdę cieszy ludzkie serce, kiedy człowiek pomyśli ile dobra przez te lata było dzięki naszej modlitwie. Bogu chwała!”
Motto listu wybrane z wielkoczwartkowego listu do kapłanów św. Jana Pawła II brzmi:
„Z Wieczernika pragnę podziękować Bogu za odwagę tych męczenników. Wpatrujmy się w nich…” – i refleksja o. Bogdana o współbraciach zmordowanych w Peru 9 sierpnia 1991r. w miejscowości Pariacoto w peruwiańskich Andach. Jeden z nich Sługa Boży o. Michał Tomaszek OFMConv pochodzi z Łękawicy (wioski sąsiadującej z Rychwałdem, kolebką naszego Ruchu). Czytamy w liście: „Niech zatem nie lęk przed śmiercią, nawet męczeńską, ale odwaga w wolności Ducha, który uzdrawia i umacnia w powołaniu przyświeca nam w naszych modlitwach zanoszonych za kapłanów do Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia”.
Już 5 grudnia 2015r. w Chimbote w Peru odbędzie się beatyfikacja.
Wydanie siódmego Biuletynu Corda Pia (nr 7-2015), który ukazuje się raz w roku i jest rozsyłany wraz z listem Promotora, aktualnie przed Świętem patronalnym Ruchu.
W nim min. świadectwa uczestników ubiegłorocznych rekolekcji, które odbywały się w Rychwałdzie w terminie: 12-14 września 2014r. pod hasłem: „Nadzieja siłą modlitwy wstawiennika”, jak również zaproszenie na nasze kolejne rekolekcje w dniach: 09-11 października 2015r., których tematem przewodnim będzie: „Moc jest w Miłości”.
Już wspomniane ważne wydarzenie w kalendarium 2015r. – Złoty Jubileusz koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej koronami papieskimi – to dzień 19 lipca 2015r.
50 lat temu w dniu 18 lipca 1965r. aktu tego dokonał min. Arcybiskup Karol Wojtyła.

27.04.2015
Pierwsza rocznica kanonizacji naszego patrona papieża św. Jana Pawła II.
Aktu tego dokonał papież Franciszek 27 kwietnia 2014r. Tym samym rozszerzył kult św. Jana Pawła II Wielkiego na cały świat. Papież był prorokiem przygotowującym Kościół na czasy, które nadeszły. Św. Jan Paweł II to papież, który nie umarł. To właśnie jego przyjęliśmy za swego Patrona. Prośmy zatem o łaski za jego wstawiennictwem, pielgrzymujmy do jego grobu. Powierzanie się opiece i wstawiennictwu świętych niczego nie ujmuje ufności, którą pokładamy w Bogu.
Prośmy zatem o łaski za jego wstawiennictwem, pielgrzymujmy do jego grobu.

21.05.2015
Księga wstawienników zawiera 654 wpisy osób modlących się za kapłanów, w tym:
Płeć: kobiety – 559; mężczyźni – 95;
Powołanie:  świeccy – 567; siostry zakonne – 82; kapłani i bracia zakonni – 5;
Kraj: Polska – 626; Ukraina – 16; Francja – 10; Włochy – 1; USA – 1;
28.05.2015
Patronalne Święto ruchu Corda Pia w uroczystość JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA obchodzone było po raz drugi. W tym dniu Kapłani i wstawiennicy uczestniczyli we Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej sprawowanej w intencji Ruchu, a następnie w nabożeństwie majowym.
Po Mszy św. miało miejsce wspólne świętowanie przybyłych wstawienników w kawiarence  Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego. Zgromadzonych powitał oraz wspólną modlitwą spotkanie rozpoczął o. Ryszard Jarmuż OFMConv. W czasie spotkania o. Ryszard przybliżył zebranym postać o. Michała Tomaszka OFMConv, męczennika z Pariacoto, kapłana pochodzącego z sąsiedniej parafii Łękawica, współbrata i kolegę rocznikowego o. Ryszarda, który zginął 9 sierpnia 1991r. w peruwiańskich Andach. Relacja o. Ryszarda pozwoliła nam niejako „dotknąć” tajemnicy, a przekazywane treści były osobistym świadectwem spotkania, zatrzymania się, refleksji  i jednocześnie uświadomieniem sobie wartości życia, powołania do świętości i poddania życia Woli Pana. Świadectwo to i relacja była też umocnieniem na drodze, którą obraliśmy oraz potwierdzeniem i dziękczynieniem za to, że poprzez wstawiennictwo Bóg nas powołał do służby miłości. Słowa o. Ryszarda na pewno zapadły w naszych sercach i będą nas prowadzić w życiu. Z przejęciem i zadumą  wsłuchiwaliśmy się w to świadectwo. Nie zabrakło radosnego budowania wspólnoty, czyli rozmów i wspólnego dzielenia się świadectwami.
5 grudnia 2015r. przy końcu roku poświęconego życiu konsekrowanemu oraz na progu roku jubileuszowego, którego tematem będzie Miłosierdzie, zostaną beatyfikowani dwaj franciszkanie o. Michał Tomaszek i o. Zbigniew Strzałkowski, którzy jako prorocy przepojeni miłosierdziem Bożym oddali swoje życie z miłości do Boga i do ubogich.
Dopełnieniem całości spotkania była wspólna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego oraz rozlosowanie kolejnych pięciu wstawienników i kapłanów.
Podziękować trzeba sobie nawzajem, za czas spędzony razem we wspólnocie.
Wszystkim za wszelkie dobro – BÓG ZAPŁAĆ!

Jak co roku zaproszenie do modlitwy podejmowanej w wymiarze modlitwy adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem lub modlitwy osobistej.
Intencja modlitewna (od Święta Ruchu):
O zapał i gorliwość dla kapłanów w głoszeniu Słowa Bożego i bycia świadkami Bożych obietnic i Bożego przebaczenia!
„Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano:
Gorliwość o dom Twój pochłonie mnie”.
(J 2, 17)

27.06.2015
10 ROCZNICA powstania Ruchu Pasterzy Nowego Serca CORDA PIA (POBOŻNE SERCA) we wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy.
Przez wstawiennictwo Maryi Matki Kapłanów w duchowej łączności uwielbamy Boga za dar Kapłaństwa!

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
W 10 ROCZNICĘ RUCHU CORDA PIA

Święty nasz patronie Wielki Janie Pawle II powierzamy
Ci nasz Ruch, wszystkich kapłanów i wstawienników.
Zatroskani o los Bożej owczarni, uciekamy się do Ciebie
Pasterzu według Serca Jezusowego, abyś przyszedł nam     z pomocą w posłudze ducha na rzecz odnowy serc kapłańskich.
Sam, prowadząc owczarnie Pana, wskazywałeś źródło życia, z którego wszyscy winni czerpać do nasycenia.
Przyczyń się zatem za nami, abyśmy wraz z Maryją, Matką Kapłanów ochoczo pracowali na rzecz pasterzy Kościoła Chrystusowego.
Swymi modlitwami przyczyniali się do ich odnowy duchowej i chronili przed niszczącym działaniem złych sił.
Niech radość płynąca z serc wolnych i wypełnionych duchem kapłanów przenika do nas i naszych parafii, czyniąc rzeczy nowe zgodnie z pragnieniem Serca Jezusowego.
Święty patronie Ruchu Corda Pia – módl się za nami! Amen.

19.07.2015
ZŁOTY JUBILEUSZ KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU MBR KORONAMI PAPIESKIMI.

„O szczęśliwy Rychwałdzie, a lesie pachnący, wszystek lud w tych to górach uweselający, który nie drzewem pachniesz lecz świętym obrazem Matki Bożej, której jest Duch Święty malarzem, bo jak olej pachnący jest imię Maryja…” – wymowne słowa pieśni śpiewanej na uczczenie Jubileuszu.
Cudowny Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku pochodzi prawdopodobnie z XVI wieku. Namalowany został na lipowej desce przez nieznanego artystę. Wizerunek ukazuje na złotym tle pełną majestatu Najświętszą Maryję Pannę, okrytą do połowy płaszczem okalającym twarz i spiętym z przodu rozetą. Dziecię Jezus spoczywa na lewej ręce swej Matki i z lekko podniesioną głową spogląda w jej twarz. Lewą rękę opiera na książce, a prawą błogosławi. Prawa ręka Maryi wyraźnie wskazuje na syna. Twarz Matki Bożej zwrócona jest w stronę wiernych, a łagodne i pełne miłosierdzia oczy jakby chciały zaradzić wszystkim zmartwieniom i potrzebom pielgrzymów zgromadzonych przed jej obliczem.
50 lat temu 18 lipca 1965r. w strugach ulewnego deszczu nałożono na skronie Matki Bożej Rychwałdzkiej Pani Ziemi Żywieckiej korony papieskie Ojca Świętego Pawła VI. Uroczystej koronacji słynącego łaskami Cudownego Obrazu Matki Boskiej Rychwałdzkiej dokonali prymas Polski kard. Stefan Wyszyński oraz ówczesny  metropolita krakowski abp  Karol Wojtyła.
W upalną niedzielę 19 lipca 2015r. odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50-lecia koronacji cudownego obrazu. Z tej okazji obraz Królowej Ziemi Żywieckiej otrzymał jako wotum wdzięczności nową szatę oraz nowe złote korony. Całość liturgii  celebrowali: Metropolita Krakowski kard. Stanisław Dziwisz, Prymas Polski abp Wojciech Polak, przy asyście biskupów koncelebrujących Eucharystię oraz kapłanów. Prymas Polski poświęcił kopię obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej, odnowione tabernakulum i suknię wdzięczności. Jubileuszowy bursztynowy strój i korony wykonał gdański artysta złotnik Mariusz Drapikowski.
Kardynał Stanisław Dziwisz, w darze dla rychwałdzkiej wspólnoty, przekazał różaniec, jaki nasz patron Ruchu CORDA PIA św. Jan Paweł II w czasie swego pontyfikatu ofiarowywał podczas wizyt w sanktuariach na całym świecie.
Wszystkich zebranych na Eucharystii o godz. 15:00 na błoniach rychwałdzkich przy ołtarzu polowym w pobliżu Sanktuarium powitał i pozdrowił Kustosz Sanktuarium o. Bogdan Kocańda OFMConv. Pomimo upału w dziękczynieniu uczestniczyły tysiące pielgrzymów. Na zakończenie Mszy św. Górale Żywieccy prosząc Matkę Bożą o opiekę złożyli Jej hołd oraz ponowili akt oddania. Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Roman Pindel podziękował franciszkanom za to, że od 70 lat gorliwie sprawują opiekę duszpasterską nad  Sanktuarium.
Podczas Eucharystii delegacja Ruchu CORDA PIA dziękując za wszelkie łaski i opiekę przekazała w darze „Złotą Księgę Wstawienników”.
Wieczorem w amfiteatrze żywieckim pod Grojcem odbył się koncert wdzięczności, którego bogaty program stanowiły: misterium muzyczne i wspólne uwielbienie Boga za dar Jego Matki. Wystąpili liczni artyści, orkiestra kameralna, chór, wirtuozi instrumentów tradycyjnych i elektronicznych. Zostało zaprezentowane muzyczne misterium o Matce Bożej Rychwałdzkiej skomponowane przez Huberta Kowalskiego z Krakowa.
Trochę historii:
„Wielkie cuda przy tym obrazie się dzieją” – pisał w XVIII w. o rychwałdzkiej ikonie Matki Bożej dziejopis z Żywca Andrzej Komoniecki, którego wotywny rękopis opisujący początki kultu Maryjnego w Rychwałdzie „Rychwałda Monumenta”  został wydany drukiem z okazji Jubileuszu.
W roku 2005r. kiedy to Sanktuarium prowadzone przez franciszkanów krakowskiej prowincji Braci Mniejszych Konwentualnych przeżywało uroczystość 40-lecia koronacji cudownego obrazu koronami papieskimi,  z inicjatywy o. Bogdana Kocańda OFMConv powstała piękna idea modlitwy wstawienniczej za kapłanów i niesienia im pomocy na drodze uświęcenia. „Natchniona myśl przekazywana z serca do serca” zrodziła Ruch Pasterzy Nowego Serca CORDA PIA (Pobożne Serca). Stąd Ruch CORDA PIA ma swoje korzenie w sercu Matki Bożej Rychwałdzkiej, która jest patronką Ruchu.
Metropolita Karol Wojtyła, jeszcze jako arcybiskup krakowski, bardzo często przyjeżdżał do rychwałdzkiego Sanktuarium i modlił się przed cudownym obrazem. Jako papież ofiarował Pani Rychwałdzkiej złoty różaniec i świecę z herbem papieskim kiedy przybył 22 maja 1995r. do diecezji bielsko-żywieckiej i modlił się przed wizerunkiem Pani Rychwałdzkiej na rynku żywieckim.

9-11.10.2015
ÓSME REKOLEKCJE WSTAWIENNIKÓW RUCHU CORDA PIA
Z inicjatywy o. Bogdana Kocańda OFMConv w Rychwałdzie odbyły się tradycyjnie już coroczne rekolekcje tematyczne i formacyjne. Tym razem temat brzmiał: Moc jest w Miłości!
W rekolekcjach uczestniczyło 43 wstawienników. W programie tych trzydniowych spotkań sprawowana była codzienna Eucharystia, konferencje oraz adoracja Najświętszego Sakramentu.
W piątkowy wieczór w czasie Eucharystii sprawowanej przez o. Bogdana wysłuchaliśmy konferencji: „Czy istnieje prawdziwa miłość?”. Człowiek, który wie, że Bóg jest Miłością nie może czynić zła. Jest pochwycony przez miłość. Miłość jest cnotą teologiczną, ponieważ miłujemy Boga dla Niego samego. Jednym z elementów jest bezinteresowność. W Jezusie Chrystusie to akt krzyża. Miłość niszczy zło. Czysta miłość jest jak kryształ, odbijający blask Bożej chwały. Możemy kroczyć w chwale Baranka.
W kolejnym dniu rekolekcji odkrywaliśmy „Miłość” ukrytą w Sakramentach dzięki nauczaniu        o. Ryszarda Jarmuża OFMConv, a następnie każdy z uczestników został zaproszony do medytacji indywidualnej: JESTEM DAREM MIŁOŚCI, na podstawie Hymnu o miłości (1Kor 13, 1n), pytając siebie o motywacje działania i odkrywanie sensu życia. Bez miłości wszystko ma znikomą wartość i prawie żadną. Miłość jest relacją, więc i Bóg jest relacją.
W sobotę uczestniczyliśmy w Mszy świętej z namaszczeniem rychwałdzkim olejkiem radości w Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej, tradycyjnie z kazaniem dla pielgrzymów i historią Sanktuarium. W tym znaku namaszczenia poświęconym olejem, prosimy o osobiste błogosławieństwo, aby stać się „wonnością Pana”. Kazanie wygłosił o. Ryszard. Słowo Boże ma Moc, która nas przemienia i jest skuteczne. Jest żywym Słowem Boga, listem skierowanym do nas. To właśnie Słowo przemienia. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Kolejna konferencja: „Kapłan w posłudze miłości Boga” była osobistym świadectwem posługi kapłańskiej o. Piotra Odója OFMConv z Rychwałdu. Wieczorem adorowaliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz doświadczyliśmy modlitwy wstawienniczej.
W Dniu Pańskim konferencja: „Wystarczy ci Mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” autorstwa o. Bogdana była dopełnieniem całości i wezwaniem do jeszcze większej gorliwości w służbie miłości.
Rekolekcje to oczyszczenie, odnowa duchowa, coś czego potrzebujemy przynajmniej raz w roku. Pomagają nam zrozumieć ważne sprawy i spojrzeć na nie inaczej.
Za ten piękny czas, za posługę Ojców franciszkanów, za wszystkich uczestników rekolekcji, Bogu niech będą dzięki! Rekolekcje nie kończą się, gdyż Bóg będzie działał. Ale to zależy od tego co z tym zrobimy sami. Miłość czyni serce pojemnym!

31.12.2015
W tym dniu Księga Wstawienników zawiera 668 osób modlących się za kapłanów i 13 pasterzy.