Akcja Katolicka

PrezeParafialnego Oddziału AK – Wacław Oleś
Opiekun duchowy – o. Grzegorz Siwek

Z pośród wielu grup i wspólnot istniejących przy rychwałdzkim sanktuarium, w sposób szczególny wyróżnia się parafialny oddział Akcji Katolickiej, który zgodnie ze swoim powołaniem, czynnie uczestniczy w życiu Kościoła i społecznym Rychwałdu. Członkowie Akcji Katolickiej na pierwszym miejscu stawiają własny rozwój duchowy. Dlatego raz do roku, wraz z rodzinami biorą udział w wyjazdowych rekolekcjach, które zaczynają i kończą się przed obrazem Matki Bożej Rychwałdzkiej. Ponadto członkowie Akcji Katolickiej biorą czynny udział w życiu parafii i sanktuarium przez cały rok. Spotkania ze Słowem Bożym, wspólna Eucharystia, rekolekcje czy rozmowy o sprawach Kościoła i parafii, to fundament działalności Akcji. W drugiej kolejności Akacja Katolicka przyczynia się do rozwoju życia społeczno-kulturalnego w parafii, diecezji, a pośrednio w kraju.
Dziełem, które na stałe wpisało się w życie Rychwałdu jest coroczny „Mikołaj”, czyli rozdawanie paczek najmłodszym i najstarszym. Dzięki sponsorom, którzy na wzór św. Mikołaja – patrona parafii, dzielą się materialnym dobrem z innymi, powstają paczki pełne słodyczy, które trafiają do wszystkich dzieci przybywających na spotkanie ze świętym Mikołajem w rychwałdzkim sanktuarium. Członkowie Akcji przebrani w strój świętego, a nie dziadka z długą brodą, w towarzystwie „aniołków” odwiedzają także osoby starsze, chore i samotne. Podobny zwyczaj jest kontynuowany przy okazji Świąt Wielkanocnych, kiedy Akcja Katolicka odwiedza wymienione osoby z małymi upominkami życząc wielu łask płynących od Zmartwychwstałego. Wielokrotnie członkowie parafialnego oddziału AK uczestniczyli w programach i akcjach przekazywania żywności i innych darów najuboższym parafianom. Te i inne działania zawierzane są Matce Bożej Rychwałdzkiej, która jest patronkom wszystkich, którzy się do niej uciekają, a widać to szczególnie podczas pielgrzymek, które z różnych powodów docierają do Rychwałdu. Szczególnym dniem odwiedzin Matki Bożej Rychwałdzkiej jest nabożeństwo fatimskie, które odbywa się 13 dnia miesiąca (od maja do października), a raz do roku gromadzi w Rychwałdzie członków AK diecezji bielsko-żywieckiej. Parafialny oddział odpowiada za przygotowanie tego nabożeństwa i spotkania.
Od kilku lat w okresie Wielkiego Postu AK odpowiada także za prowadzenie Drogi Krzyżowej ulicami Rychwałdu. Przypomnienie ostatnich godzin życia naszego Zbawiciela jest przedstawiane przez członków AK w sposób bardzo obrazowy, co pokazują zdjęcia.AK jest także organizatorem corocznego parafialnego kolędowania, podczas którego wszyscy chętni, przy akompaniamencie i z pomocą organisty, mogą zaśpiewać nie tylko znane kolędy i pastorałki, ale również takie, których na co dzień nie śpiewa się w kościele.

Z inicjatywy AK przy sanktuarium działa Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Franciszkański Klub Sportowy, którego opiekunem jest prezes oddziału AK.

Opisane działania, to tylko wycinek działalności Akcji Katolickiej. O samym Stowarzyszeniu i jego działalności w kraju i diecezji można przeczytać na poniższych stronach:O Akcji Katolickiej (źródło: www.ak.org.pl)

Akcja Katolicka jest urzędem Kościoła, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła:

– urząd Kościelny wiernych świeckich, należący do fundamentalnej struktury Kościoła
– misja głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa
– chrystianizacja każdej dziedziny życia
– wspólny front apostolskiego działania Kościoła
– budowa Kościoła – nie przez zewnętrzną ludzką działalność typu świeckiego, ale przez środki nadprzyrodzone: słowo, sakrament i posługę miłości
– widzenie, ocenianie, działanie – w duchu Ewangelii
– odrodzenie życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie
– kształtowanie życia według zasad wiary
– wzrastanie i umacnianie wspólnoty chrześcijańskiej
– pogłębienie wiedzy o Jezusie Chrystusie, aby nastąpił świadomy wybór Jezusa Chrystusa jako Pana życia chrześcijanina
– apostolstwo indywidualne (KPK – apostolstwo powinno przybrać formę Akcji Katolickiej)
– odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa
– szkoła życia społecznego

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach” świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych. (za: Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele)

– Praca formacyjna samych członków Akcji, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary.

– Dobrze uformowani ludzie powinni angażować się w sprawy Kościoła, zajmując miejsca w parafiach jeszcze nie objętych ewangelizacją. W zależności od potrzeb danej parafii zajmować będą te sektory życia, które dotąd leżały odłogiem.

– Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się jawią.

– Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości. Poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie.

– W swojej pracy apostolskiej powinni łączyć wypracowane wartości, jakie istnieją w Kościele i koncentrować je wokół sprawy ewangelizacji, nie naruszając ich suwerenności.

Zadaniem członków Akcji byłoby więc tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości.

Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i swoich celów. Jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła.