Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania:

parafia

Człowieku zanim przystąpisz do spowiedzi św., z wielką skruchą serca, przypomnij sobie dokładnie wszystkie grzechy, które popełniłeś po ostatniej spowiedzi. I niech twoja spowiedź będzie częsta i szczera. -św. Bonawentura z Bagnoregio

Sakramenty i obrzędy

Msza święta

Jezus chciał, aby w Eucharystii na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Jest znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.

z Katechizmu Kościoła Katolickiego

Godziny sprawowania Eucharystii

niedziele i uroczystości

7:00 · 9:00 · 11:00 · 17:00

dni powszednie

7:00 · 18:00 (od kwietnia do października)

7:00 · 17:00 (od listopada do marca)

Msza święta dla pielgrzymów w soboty

11:00 (od marca do listopada)

Msza święta z udziałem dzieci

11:00 w niedzielę (w roku szkolnym)

Msza święta, a po niej modlitwa o uzdrowienie

w każdy czwarty poniedziałek miesiąca

17:00 (od listopada do marca)
18:00 (od kwietnia do października)

Transmisje online

Intencje mszalne

Intencje przyjmujemy w zakrystii po każdej Eucharystii lub w kancelarii parafialnej w czasie jej urzędowania.

………………………

74 8141 0008 0000 3665 2000 0110

Zobacz także

Sakrament pokuty i pojednania

Kiedy przez grzech utracimy dar łaski uświęcającej jedynym sposobem powrotu do Boga jest spowiedź. Przez posługę Kościoła, w osobie kapłana, dokonuje się nasze pojednanie z Bogiem, uczestniczymy w spotkaniu z przebaczającym Ojcem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.

Godziny spowiedzi

niedziele i uroczystości

od 6:30 · od 8:30 · od 10:30 · od 16:30

dni powszednie

od 6:50 · od 17:50 (od kwietnia do października)

od 6:50 · od 16:50 (od listopada do marca)

pierwsze piątki miesiąca

od 6:50 · od 17:00 (od kwietnia do października)

od 6:50 · od 16:00 (od listopada do marca)

Warunki dobrej spowiedzi

rachunek sumienia

Przychodząc do spowiedzi trzeba zastanowić się, przypomnieć sobie i uświadomić grzechy popełnione od ostatniej spowiedzi, aby potem móc wzbudzić w sobie żal za grzechy i postanowienie poprawy. Dlatego spowiedź zawsze trzeba rozpocząć od dobrego rachunku sumienia.

żal za grzechy

Prawdziwość pokuty nawrócenia i owocność sakramentu w dużej mierze zależy od szczerego żalu za grzechy, który jest skruchą serca i obrzydzeniem sobie grzechu.
Czym jest, a czym nie jest żal za grzechy? Jakie są istotne elementy żalu za grzechy? Kiedy żal za grzechy jest dobry, doskonały, a kiedy niedoskonały, bądź w ogóle go nie ma? Za jakie grzechy mamy żałować? Jak długo mamy żałować? Dlaczego żal za grzechy jest tak ważny w sakramencie pokuty i przebaczeniu grzechów?

postanowienie poprawy

Kolejnym momentem w przygotowaniu się do spowiedzi św. jest postanowienie poprawy. Za grzechy popełnione i to czego nie można już odwrócić żałujemy, ale aby się one już nie powtórzyły postanawiamy poprawę.
Postanowienie poprawy jest uzupełnieniem żalu za grzechy i jest potwierdzeniem jego prawdziwości. Jest ono ściśle związane z żalem za grzechy i musi z niego wynikać. Żal za grzechy odnosi się do przeszłości, do tego co było, co minęło, poszło w historię. Tego nie sposób już cofnąć, wymazać z pamięci, naprawić. Za wszystko co było złe żałuję, ale na przyszłość postanawiam poprawę. Postanowienie poprawy odnosi się zatem do przyszłości, do nadchodzących dni, sytuacji, zdarzeń. Kto naprawdę żałuje ten czyni mocne postanowienie poprawy.

spowiedź

Jeśli jesteśmy przygotowani, to przystępujemy do spowiedzi. Spowiedź to nie jest opowiadanie o grzechach, czy wyrzucenie z siebie grzechów. Spowiedź jest oskarżeniem się z grzechów, wyznaniem grzechów ze skruchą, pokorą, poczuciem winy i żalu.
Spowiedź św., czyli wyznanie grzechów, jest integralnym elementem sakramentu pokuty. Zewnętrzne oskarżenie się z grzechów jest wyrazem wewnętrznego żalu i nawrócenia. Spowiednik na podstawie otrzymanej władzy przyjmuje to wyznanie i mocą Bożego miłosierdzia w imieniu Chrystusa odpuszcza lub zatrzymuje grzechy.

zadośćuczynienie

Dopełnieniem i sprawdzianem prawdziwego nawrócenia i żalu jest zadośćuczynienie Bogu i ludziom za popełnione winy. Powinno się przejawiać w poprawie życia oraz naprawieniu szkód.
Sakramentalna pokuta, która może mieć formę modlitwy lub dobrego uczynku, albo wprost wynagrodzenia wyrządzonej krzywdy jest czymś więcej niż pokutą i umartwieniem z własnego wyboru.

Zobacz także

Chrzest

Jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako dzieci Boże, zjednoczeni z Chrystusem oraz wszczepieni w Kościół.

Terminy udzielania chrztu świętego

• w Wigilię Paschalną

• w drugi dzień Wielkanocy i Bożego Narodzenia

• w drogę niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11:00

W wyjątkowych okolicznościach należy uzgodnić datę chrztu w kancelarii.

Przygotowanie do chrztu

Zgłoszenie chrztu

Chrzest dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed planowaną datą uroczystości.

W kancelarii należy przedłożyć:

Akt urodzenia dziecka z USC.

Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeżeli ślub był zawarty poza naszą parafią). Jeśli rodzice z jakiejś przyczyny jeszcze nie zawarli związku małżeńskiego, mogą ochrzcić dziecko. Będą jednak musieli podpisać oświadczenie o katolickim wychowaniu dziecka w kancelarii parafialnej.

Dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, adres).

Zaświadczenie dla chrzestnych (od ich proboszcza, jeżeli są z innej parafii).

Pisemna zgoda proboszcza na chrzest dziecka, uzyskana z parafii miejsca zamieszkania (jeśli rodzice dziecka są spoza nasze parafii).

Katecheza chrzcielna

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w katechezie chrzcielnej.

Rodzice chrzestni

Chrzestnym może być osoba, która:

• ukończyła szesnaście lat

• jest katolikiem wierzącym i praktykującym, tzn. jest ochrzczona, bierzmowana, przystępuje do sakramentu pokuty i do Komunii świętej

• jeśli żyje w związku małżeńskim, to sakramentalnym

• w wypadku ucznia wymagany jest udział w katechezie szkolnej

• rodzice chrzestni mieszkający na terenie innej parafii potrzebują pisemnego zaświadczenia od swojego proboszcza, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić godność rodziców chrzestnych

Zaleca się, aby nowoochrzczone dziecko miało dwóch rodziców chrzestnych. Jeśli jednak nie jest możliwym znalezienie dwóch osób spełniających powyższe warunki, prawo kościelne dopuszcza możliwość posiadania jednego rodzica chrzestnego.

Liturgia chrztu

• Do obrzędu chrztu wymagane są: świeca i biała szata (dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatę matka chrzestna).

• Rodziców dziecka, rodziców chrzestnych i gości zachęca się do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Komunii Świętej, by w pełni uczestniczyć w Eucharystii.

Chrzest dorosłych

Odbywa się po odpowiednim przygotowaniu, a terminy ustalane są indywidualnie.

Sakrament małżeństwa

Sakrament małżeństwa nie jest rzeczywistością jedynie ludzką. Małżeństwo z ustanowienia Bożego jest związkiem między mężczyzną i kobietą, którzy za obopólną zgodą łączą się jako mąż i żona. Małżeństwo chrześcijańskie we wzajemnej miłości obojga małżonków jest odzwierciedleniem miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie względem człowieka. W tym sensie w akcie zawarcia małżeństwa na wzór Jezusa Chrystusa, miłujący się małżonkowie ofiarują się sobie wzajemnie i wspólnie ofiarują siebie Bogu, tworząc nowy związek – komunię miłości i wzajemnego oddania.

Terminy celebracji sakramentu małżeństwa

• w soboty o ustalonej wcześniej godzinie

Ślub może odbyć się również w innym czasie – do uzgodnienia w kancelarii.

Przygotowanie do ślubu

Pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej

W czasie tego spotkania ustala się termin ślubu. Powinno się zadbać o to odpowiednio wcześnie, tak żeby preferowany termin był wolny.

Drugie spotkanie w kancelarii parafialnej

W czasie tego spotkania przeprowadza się rozmowę kanoniczno-duszpasterską (protokół małżeński). Narzeczeni powinni umówić się na tę wizytę nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 3 miesiące przed zaplanowanym terminem ślubu.

Wówczas w kancelarii należy przedłożyć:

dowody osobiste narzeczonych

• jeśli narzeczeni byli ochrzczeni w innej parafii, świadectwo chrztu świętego zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania i adnotację o stanie wolnym kandydatów

świadectwo katechezy na poziomie ukończonej szkoły, a w przypadku braku powyższego, potwierdzenie odbycia katechumenatu przedmałżeńskiego

• trzy egzemplarze „zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” (pobiera się w USC, jest ważne przez 3 miesiące od daty wydania)

• zaświadczenie o udziale w kursie przedmałżeńskim

• zaświadczenie z uczestnictwa w rozmowach indywidualnych w poradni rodzinnej

• jeśli ani narzeczony ani narzeczona nie mieszkają na terenie naszej parafii, wymagana jest pisemna zgoda proboszcza parafii jednego z kandydatów na ślub w naszym kościele

Nauki ślubne i zapowiedzi przedmałżeńskie

Narzeczeni są zobowiązani do udziału w naukach przedmałżeńskich.

• Za przygotowanie nauk dla narzeczonych odpowiada Duszpasterstwo Rodzin diecezji bielsko-żywieckiej. Nauki odbywają się w formie weekendowej lub cotygodniowych katechez.
Wszystkie informacje i formularz zgłoszenia na stronie nauki.rodzina.bielsko.pl

• Przed zawarciem małżeństwa wymagane jest ogłoszenie zapowiedzi w parafiach aktualnego zamieszkania narzeczonych.

Organizacja ceremonii

• Sprawy związane z posługą organisty i zakrystiana można ustalać bezpośrednio z nimi w zakrystii kościelnej, codziennie, zaraz po zakończeniu Mszy świętej wieczornej.

• Wystrojem kościoła zajmuje się … (tel. …), jeśli w danym dniu przewidzianych jest więcej celebracji ślubnych, istnieje możliwość porozumienia się z pozostałymi parami w celu ustalenia wspólnego wystroju kościoła.

• Wszelkie sprawy związane z liturgią (np. sposób rozpoczęcia, czytania liturgiczne, osoby posługujące przy ołtarzu) ustalane są w kancelarii przy rozmowie kanoniczno-duszpasterskiej.

• Prosimy o nie sypanie kwiatów, ryżu i monet na schodach kościoła.

Obrzęd pogrzebu

Katechizm Kościoła katolickiego podkreśla, że „Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go w ręce Ojca” (KKK 683). Dokonuje się to podczas obrzędów pogrzebu, kiedy celebruje się „z wiarą paschalne misterium Chrystusa i modli się, aby ci, który przez chrzest zostali wszczepieni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, z Nim przeszli przez śmierć do życia”.

By rozpocząć przygotowania do pogrzebu, najpierw zgłaszamy się w zakładzie pogrzebowym lub na cmentarzu komunalnym, by tam dokonać wstępnych formalności tj. uzgadnić miejsce, przewóz i termin pochówku.

Następnie pogrzeb zgłaszamy w kancelarii parafialnej

Najlepiej w godzinach urzędowania kancelarii. Jednak w wypadku niemożliwości dostosowania się, przyjmiemy zgłoszenia także w innej porze (z wyjątkiem niedzieli). Zachęcamy, by spróbować umówić się telefonicznie

Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego:

akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego

• w przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej*

• zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych (spowiedź, Komunia św.), wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala

1 PARAFIANIN to osoba, która przyjęła sakrament chrztu świętego oraz zamieszkuje administracyjny teren danej wspólnoty Kościoła. Zameldowanie nie czyni nikogo członkiem danej wspólnoty (czyli parafianinem). Parafianinem staje się każda osoba, która od co najmniej 3 miesięcy mieszka w obrębie parafii.